Cổng TTĐT huyện Mường Tè - Tỉnh Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Thống kê truy cập

  • 2434225
  • 15159Người đang Online
Trang chủ Tin tức Thông tin KT-VH-XH, An ninh, Quốc phòng

Mường Tè tập trung phát triển kinh tế các xã biên giới

(Ngày đăng :05/03/2018 9:31:46 SA)


Đồng chí Mai Văn Thạch – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè thăm hỏi, chúc mừng năm mới tại xã Thu Lũm

(muongte.laichau.gov.vn) Mường Tè là huyện vùng cao biên giới của tỉnh, trong đó có 6/14 xã thị trấn là xã biên giới gồm: Ka Lăng, Mù Cả, Tá Bạ, Thu Lũm, Pa Ủ, Pa Vệ Sủ, với trên 130km chiều dài đường biên giáp nước bạn Trung Quốc. Trong những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mường Tè luôn xác định: Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh các xã khu vực biên giới, là nhiệm vụ trọng tâm.

Trên cơ sở Nghị quyết 51 HĐND tỉnh và Quyết định 1578 của UBND tỉnh, HĐND-UBND huyện Mường Tè đã sớm ban hành Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND huyện, Quyết định số 161/QĐ/UBND ngày 02/3/2017 của UBND huyện, về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh các xã biên giới trên địa bàn huyện; với mục tiêu, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, sắp xếp ổn định dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, phát triền kinh tế gắn với bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị các xã biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Trong đó đặt ra một số mục tiêu cụ thể đến năm 2020 cho các xã khu vực biên giới như: Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 18 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt trên 7.900 tấn; sản lượng lương thực bình quân đầu người 505,2 kg/người/năm; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc bình quân 5%/năm; nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 73,6%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt bình quân 6%/năm; trong đó, xã Thu Lũm đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt bình quân 14 tiêu chí/xã…

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh các xã biên giới, huyện Mường Tè đã chỉ đạo HĐND-UBND các xã biên giới ban hành nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016-2020 phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương và tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết đến cán bộ, người dân trên địa bàn để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn vận dụng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, hướng dẫn, rà soát, lập danh sách và hỗ trợ cho vay lãi suất thấp với các hộ gia đình tại khu vực các xã biên giới trong triển khai phát triển các mô hình kinh tế.

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số: 1095/ỌĐ-UBND ngày 30/8/2016 cùa UBND tinh Lai Châu về phê duyệt Đề án phát triên nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tinh Lai Châu giai đoạn 2016-2020. Huyện Mường Tè đã tập trung phát huy lợi thế về đất đai, nguồn nước, khí hậu, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; khuyến khích phát triển các HTX nông nghiệp, mở rộng các hình thức liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển một số cây trồng có giá trị kinh tế cao, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện. Tập trung thâm canh tăng vụ, đưa giống lúa chất lượng cao phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng vào sản xuất. Chỉ đạo các xã như: Mù Cả, Pa Ủ, Pa Vệ Sủ, Tá Bạ tuyên truyền vận động nhân dân tăng sản xuất vụ mầu trên đất ruộng một vụ, khuyến khích nhân dân sử dụng các giống ngô lai có năng suất, chất lượng cao và sản xuất nhằm phục vụ phát triển chăn nuôi.

Theo đó, huyện Mường Tè tập trung phát triển các loại cây dược liệu quý có giá trị kinh tế cao như: tam thất, sâm ngọc linh, sa nhân tím tại các xã Pa Vệ Sủ, Pa Ủ, Tá Bạ, Ka Lăng, Thu Lũm; phát triển cây ớt trung đoàn (ớt địa phương có giá trị kinh tế cao) tại các xã Ka Lăng, Thu Lũm; Khoanh vùng diện tích trồng cây sả hiện có, triển khai lập quy hoạch vùng trồng cây sả và tổ chức trồng xen cây Mắc ca theo đề án phát triển cây Mắc ca của tỉnh tại xã Ka Lăng và Thu Lũm. Duy trì và phát triển diện tích cây thảo quả hiện có, hỗ trợ thực hiện nghiên cứu khắc phục hiện tượng thảo quả giảm năng suất. Mở rộng vùng trồng chuối tập trung tại các xã Ka Lăng, Mù Cả và tổ chức trồng quế theo đề án phát triển cây quế của tỉnh…

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc, quan tâm tập trung chất lượng đàn gia súc (chủ yếu là trâu, bò) gắn với bảo vệ và phát triển rừng. Triển khai các mô hình chăn nuôi và tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi phương thức chăn nuôi từ thả rông sang chăn dắt, làm chuồng trại gắn với trồng cỏ, dự trữ thức ăn… Quan tâm hỗ trợ để phát triển chăn nuôi theo hình thức liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã với nhà khoa học và người dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tăng cường công tác bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên gắn với dịch vụ môi trường rừng và khai thác lâm sản ngoài gỗ, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng…

Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động thương mại, tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu. Đảm bảo việc lưu thông và cung cấp hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân; phát triển các mặt hàng nông sản địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động giao thương, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp có năng lực tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại tại khu vực của khẩu U Ma Tù Khoòng (xã Thu Lũm). Quan tâm phát triển thương mại vùng dân tộc đặc biệt khó khăn, phục vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững...

Nhân dân xã Thu Lũm, huyện Mường Tè triển khai trồng cây Mắc ca

Trong năm 2017, huyện Mường Tè đã tập trung triển khai các chương trình, mô hình phát triển kinh tế tại các xã khu vực biên giới của huyện như: Triển khai 04 mô hình chăn nuôi đại gia súc bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước với số lượng trên 70 con trâu bò. Từ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, đã hỗ trợ trồng mới được 12 ha cỏ. Đánh giá sơ bộ, hiện nay các mô hình đảm bảo yêu cầu đề ra, gia súc sinh trưởng và phát triển tốt. Đa số hộ chăn nuôi đại gia súc đã xây dựng chuồng trại. Đã trồng trên 240ha cây Mắc ca và trên 50ha cây Sa Nhân Tím. Đây là những cây công nghiệp và cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho người dân.

Sau một năm triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế các xã khu vực biên giới, đến nay các xã biên giới của huyện Mường Tè đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như: Thu nhập bình quân đầu người 13,9/18 triệu đồng/người/năm, đạt 77,22% mục tiêu Nghị quyết; Tổng sản lượng lương thực có hạt 7.028,6/7.900 tấn, đạt 88,97% mục tiêu Nghị quyết; sản lượng lương thực bình quân đầu người 471,8/505,2 kg, đạt 93,34% mục tiêu Nghị quyết; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc bình quân trên 5%. Tỷ lệ độ che phủ rừng 69,6/73,6%, đạt 94,56% mục tiêu Nghị quyết. Bình quân tiêu chí xây dựng nông thôn mới 10/14 tiêu chí/xã, đạt 74,42% mục tiêu Nghị quyết; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 7,5/6%/năm, đạt 125% mục tiêu Nghị quyết...

Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, để thực hiện thắng lợi mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các xã biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia trên địa bàn huyện; Huyện Mường Tè sẽ tiếp tục phát huy lợi thế những mục tiêu, lĩnh vực đã đạt được kết quả cao, ổn định. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các chỉ tiêu, lĩnh vực, nhiệm vụ đạt thấp hoặc khó hoàn thành từ nay đến năm 2020 như: Mục tiêu xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; Tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi, khai thác sử dụng có hiệu quả các công trình, đẩy mạnh khai hoang diện tích đất nông nghiệp. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, tạo chuyển biến rõ nét trong thâm canh tăng vụ, tăng năng suất cây trồng; Khuyến khích phát triển trang trại chăn nuôi theo hộ, nhóm hộ. Sử dụng có hiệu quả chương trình đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước về chăn nuôi; chủ động phòng, chống dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng; gắn bảo vệ rừng với định canh, định cư; trồng rừng thay thế. Tranh thủ thời cơ thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn phát triển trồng cây dược liệu, cây trồng sản xuất có giá trị kinh tế cao như quế, mắc ca...

Tin liên quan

Đảng mang ấm no đến với người La Hủ: Thắp sáng tương lai (bài 4)(07/12/2018 7:57:16 SA)

Mường Tè nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học(04/12/2018 8:19:14 SA)

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia(03/12/2018 7:53:07 SA)

Mường Tè nỗ lực giảm nghèo bền vững(27/11/2018 8:08:58 SA)

Đảng mang no ấm đến với người La Hủ: Nỗ lực giúp đồng bào la hủ vươn lên thoát nghèo (bài 3)(27/11/2018 8:41:05 SA)

Tin mới nhất

Bế mạc Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021: Biểu quyết thông qua 15 Nghị quyết (10/12/2018 4:20:24 CH)

Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XIV (10/12/2018 7:53:28 SA)

- [TB] Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(07/12/2018 9:13:03 SA)

Đảng mang ấm no đến với người La Hủ: Thắp sáng tương lai (bài 4)(07/12/2018 7:57:16 SA)

Công bố phương án thi THPT quốc gia năm 2019(07/12/2018 7:47:55 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Trần Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Email: Banbientaptrangttdt@Gmail.com - SĐT: 0213.3881112 - 0213.3881589
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.
top
down