LIÊN KẾT NGOÀI TRANG

Trang chủ Lịch sử Đảng bộ huyện Ban Thường vụ các khoá

Ban thường vụ các khóa

(Ngày đăng :11/11/2014 10:17:08 SA)

(muongte.laichau.gov.vn) Lịch sử Đảng bộ Huyện

CHI ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ ĐẦU TIÊN (25/01/1954)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Bình

Bí thư

2

Kim Hoàng

Phó Bí thư

3

Nguyễn Bẩy

Uỷ viên

 

             BAN CÁN SỰ CHÂU MƯỜNG TÈ (5/1955)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Chu Thịnh

Trưởng ban

2

Lê Bình

Uỷ viên

3

Trịnh Đạt Cúc

Uỷ viên

  

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ CHÂU MƯỜNG TÈ KHOÁ I (4/1960)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Xuân Hưng

Bí thư

2

Phạm Hoãn

Phó Bí thư

3

Hà Nguyên Nga

Uỷ viên Ban Thường vụ

4

Phan Cúc

Uỷ viên Ban Thường vụ

5

Vũ Quỳ

Uỷ viên Ban Thường vụ

  

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ CHÂU MƯỜNG TÈ KHOÁ II (12/1961)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Xuân Hưng

Bí thư

2

Phạm Hoãn

Phó Bí thư

3

Hà Nguyên Nga

Uỷ viên Ban Thường vụ

4

Phan Cúc

Uỷ viên Ban Thường vụ

5

Vũ Quỳ

Uỷ viên Ban Thường vụ

  

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ KHOÁ III (4/1963)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Xuân Hưng

Bí thư

2

Phạm Hoãn

Phó Bí thư

3

Hà Nguyên Nga

Uỷ viên Ban Thường vụ

4

Phan Cúc

Uỷ viên Ban Thường vụ

5

Vũ Quỳ

Uỷ viên Ban Thường vụ

  

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ KHOÁ IV (2/1965)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Hoãn

Bí thư

2

Lò Văn Inh

Phó Bí thư

3

Vũ Quỳ

Phó Bí thư

4

Hà Nguyên Nga

Uỷ viên Ban Thường vụ

5

Phan Cúc

Uỷ viên Ban Thường vụ

6

Chang Pố Hừ

Uỷ viên Ban Thường vụ

7

Lê Văn Oánh

Uỷ viên Ban Thường vụ

  

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ KHOÁ V (6/1967)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Hoãn

Bí thư

2

Phan Cúc

Phó Bí thư

3

Chang Pố Hừ

Phó Bí thư

4

Hà Nguyên Nga

Uỷ viên Ban Thường vụ

5

Phan Khắc Mạnh

Uỷ viên Ban Thường vụ

6

Chang A Giơi

Uỷ viên Ban Thường vụ

7

Lê Văn Oánh

Uỷ viên Ban Thường vụ

8

Chang Thị Ga

Uỷ viên Ban Thường vụ

9

Nguyễn Minh Đức

Uỷ viên Ban Thường vụ

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ KHOÁ VI (2/1970)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phan Cúc

Bí thư

2

Chang Pố Hừ

Phó Bí thư

3

Lê Văn Oánh

Uỷ viên Ban Thường vụ

4

Hà Nguyên Nga

Uỷ viên Ban Thường vụ

5

Phan Khắc Mạnh

Uỷ viên Ban Thường vụ

6

Chang A Giơi

Uỷ viên Ban Thường vụ

7

Chang Thị Ga

Uỷ viên Ban Thường vụ

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ KHOÁ VII (3/1973)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phan Cúc

Bí thư

2

Lê Văn Oánh

Phó Bí thư

3

Vàng Văn Phương

Uỷ viên Ban Thường vụ

4

Hà Nguyên Nga

Uỷ viên Ban Thường vụ

5

Vù Phà Sinh

Uỷ viên Ban Thường vụ

6

Chang A Giơi

Uỷ viên Ban Thường vụ

7

Chang Thị Ga

Uỷ viên Ban Thường vụ

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ KHOÁ VIII (3/1975)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Chang Pố Hừ

Bí thư

2

Hà Nguyên Nga

Phó Bí thư

3

Vàng Văn Phương

Phó Bí thư

4

Chang Thị Ga

Uỷ viên Ban Thường vụ

5

Vù Phà Sinh

Uỷ viên Ban Thường vụ

6

Nguyễn Văn Vạn

Uỷ viên Ban Thường vụ

7

Trần Quyết Thắng

Uỷ viên Ban Thường vụ

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ KHOÁ IX (11/1976)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Chang Pố Hừ

Bí thư

2

Trần Quyết Thắng

Phó Bí thư

3

Vàng Văn Phương

Uỷ viên Ban Thường vụ

4

Chang Thị Ga

Uỷ viên Ban Thường vụ

5

Mào Văn Học

Uỷ viên Ban Thường vụ

6

Nguyễn Văn Vạn

Uỷ viên Ban Thường vụ

7

Nguyễn Minh Tranh

Uỷ viên Ban Thường vụ

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ KHOÁ X (6/1980)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Hoãn

Bí thư

2

Chang Pố Hừ

Phó Bí thư

3

Trần Quyết Thắng

Uỷ viên Ban Thường vụ

4

Trần Xuân Lộc

Uỷ viên Ban Thường vụ

5

Chang Thị Ga

Uỷ viên Ban Thường vụ

6

Mào Văn Học

Uỷ viên Ban Thường vụ

7

Nguyễn Văn Vạn

Uỷ viên Ban Thường vụ

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ KHOÁ XI (10/1982)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Chang Pố Hừ

Bí thư

2

Tống Văn Nghiêu

Phó Bí thư

3

Vàng Văn Phương

Uỷ viên Ban Thường vụ

4

Nguyễn Việt

Uỷ viên Ban Thường vụ

5

Hỏ Văn Căm

Uỷ viên Ban Thường vụ

6

Mào Văn Học

Uỷ viên Ban Thường vụ

7

Khoàng Xé Tơ

Uỷ viên Ban Thường vụ

8

Vù Phà Sinh

Uỷ viên Ban Thường vụ

9

Khổng Văn Tường

Uỷ viên Ban Thường vụ

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ KHOÁ XII (9/1986) 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Chang Pố Hừ

Bí thư

2

Tống Văn Nghiêu

Phó Bí thư

3

Vàng Văn Phương

Phó Bí thư

4

Lý Phì Chờ

Uỷ viên Ban Thường vụ

5

Hỏ Văn Căm

Uỷ viên Ban Thường vụ

6

Vù Phà Sinh

Uỷ viên Ban Thường vụ

7

Khoàng Xé Tơ

Uỷ viên Ban Thường vụ

8

Đao Văn Han

Uỷ viên Ban Thường vụ

9

Khổng Văn Tường

Uỷ viên Ban Thường vụ

10

Vũ Đình Yến

Uỷ viên Ban Thường vụ

11

Mào Văn Sún

Uỷ viên Ban Thường vụ

  
 

 BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ KHOÁ XIII (4/1989)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Tống Văn Nghiêu

Bí thư

2

Vàng Văn Phương

Phó Bí thư

3

Lý Anh Po

Phó Bí thư

4

Lý Phì Chờ

Uỷ viên Ban Thường vụ

5

Hỏ Văn Căm

Uỷ viên Ban Thường vụ

6

Vù Phà Sinh

Uỷ viên Ban Thường vụ

7

Khoàng Xé Tơ

Uỷ viên Ban Thường vụ

8

Lý Văn Phong

Uỷ viên Ban Thường vụ

9

Tống Văn Tuân

Uỷ viên Ban Thường vụ

  

 BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ KHOÁ XIV (10/1991)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Tống Văn Nghiêu

Bí thư

2

Nguyễn Đăng Đạo

Phó Bí thư

3

Lý Anh Po

Phó Bí thư

4

Lý Phì Chờ

Uỷ viên Ban Thường vụ

5

Hỏ Văn Căm

Uỷ viên Ban Thường vụ

6

Trần Văn Lương

Uỷ viên Ban Thường vụ

7

Lỳ Lỳ Hừ

Uỷ viên Ban Thường vụ

8

Lý Văn Phong

Uỷ viên Ban Thường vụ

9

Trương Đức Huệ

Uỷ viên Ban Thường vụ

 

 

 BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ KHOÁ XV (4/1996)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Tống Văn Nghiêu

Bí thư

2

Trịnh Quang Tỉnh

Phó Bí thư

3

Lý Anh Po

Phó Bí thư

4

Lò Xuân Điều

Uỷ viên Ban Thường vụ

5

Hỏ Văn Căm

Uỷ viên Ban Thường vụ

6

Trần Văn Lương

Uỷ viên Ban Thường vụ

7

Lỳ Lỳ Hừ

Uỷ viên Ban Thường vụ

8

Lý Văn Phong

Uỷ viên Ban Thường vụ

9

Trương Đức Huệ

Uỷ viên Ban Thường vụ

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ KHOÁ XVI (11/2000)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lò Văn Chỉnh

Bí thư

2

Lý Phì Chờ

Phó Bí thư

3

Trịnh Quang Tỉnh

Phó Bí thư

4

Lò Xuân Điều

Uỷ viên Ban Thường vụ

5

Lý Văn Cấp

Uỷ viên Ban Thường vụ

6

Trần Văn Lương

Uỷ viên Ban Thường vụ

7

Lỳ Lỳ Hừ

Uỷ viên Ban Thường vụ

8

Hồ Diên Năm

Uỷ viên Ban Thường vụ

9

Pờ Diệp Sàng

Uỷ viên Ban Thường vụ

10

Lò Văn Sơn

Uỷ viên Ban Thường vụ

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ KHOÁ XVII (10/2005)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lý Anh Po

Bí thư

2

Tống Thanh Hải

Phó Bí thư

3

Trần Văn Lương

Uỷ viên Ban Thường vụ

4

Tống Văn Học

Uỷ viên Ban Thường vụ

5

Lý A Pò

Uỷ viên Ban Thường vụ

6

Hà Quang Huy

Uỷ viên Ban Thường vụ

7

Trịnh Tuấn Anh

Uỷ viên Ban Thường vụ

8

Vàng Văn Thắng

Uỷ viên Ban Thường vụ

9

Pờ Pé Tư

Uỷ viên Ban Thường vụ

10

Trần Hữu Nho

Uỷ viên Ban Thường vụ

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ KHOÁ XVIII (8/2010)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Tống Thanh Hải

Bí thư

2

Phạm Văn Thiện

Phó Bí thư

3

Lý Anh Hừ

Phó Bí thư

4

Đao Văn Khánh

Uỷ viên Ban Thường vụ

5

Lù Thanh Xá

Uỷ viên Ban Thường vụ

6

Nguyễn Xuân Trường

Uỷ viên Ban Thường vụ

7

Trịnh Tuấn Anh

Uỷ viên Ban Thường vụ

8

Vàng Văn Thắng

Uỷ viên Ban Thường vụ

9

Mai Văn Thạch

Uỷ viên Ban Thường vụ

10

Phan Văn Sơn

Uỷ viên Ban Thường vụ

11

Lý A Pò

Uỷ viên Ban Thường vụ

12  Lý Khò Xá Uỷ viên Ban Thường vụ

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ KHOÁ XIX

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lý Anh Hừ

Bí thư

2

Vàng Văn Thắng

Phó Bí thư

3

Mai Văn Thạch

Phó Bí thư

4

Đao Văn Khánh

Uỷ viên Ban Thường vụ

5

Lù Thanh Xá

Uỷ viên Ban Thường vụ

6

Nguyễn Xuân Trường

Uỷ viên Ban Thường vụ

7

Trịnh Tuấn Anh

Uỷ viên Ban Thường vụ

8

Lò Thị Chanh

Uỷ viên Ban Thường vụ

9

Nguyễn Đức Thật

Uỷ viên Ban Thường vụ

10

Phan Văn Sơn

Uỷ viên Ban Thường vụ

11

Lý A Pò

Uỷ viên Ban Thường vụ

12

Trần Đức Hiển

Uỷ viên Ban Thường vụ

Tin liên quan

Ban thường vụ các khóa(11/11/2014 10:17:08 SA)

Tin mới nhất

Tài liệu hội nghị thứ 55-UBND huyện(09/02/2021 10:23:06 SA)

Thông báo lịch tiếp dân đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy Tháng 2 năm 2021(09/02/2021 10:31:40 SA)

Thông báo chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy, BTV HU, BCH Đảng bộ huyện tháng 02 năm 2021(02/02/2021 8:30:28 SA)

VKSND huyện Mường Tè (Lai Châu): Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè(25/01/2021 4:03:06 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021(25/01/2021 2:51:57 CH)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT TRONG TRANG

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Số điện thoại: 0213.3881.470 (Phụ trách Văn phòng) - 0213.3881.589 (Thư ký Ban biên tập)
Mail Công vụ: vp.muongte@laichau.gov.vn - Gmail (Thư ký, nhận bài viết): tongnuc@gmail.com
Giấy phép số: 863/GCTM-STTTT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 16/06/2020
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.