LIÊN KẾT NGOÀI TRANG

Trang chủ THÔNG TIN CHỈ ĐẠO & ĐIỀU HÀNH Tin các cơ quan, đơn vị, phòng, ban

Bước khởi đầu vững chắc

(Ngày đăng :17/11/2018 12:00:00 SA)


Giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Bum Tở (sáp nhập từ Trường số 1 và số 2) chăm sóc vườn rau.

(muongte.laichau.gov.vn) Thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, huyện Mường Tè đã xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể, triển khai đồng bộ, quyết liệt đảm bảo hợp lý, tạo sự đồng thuận cao.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Huyện Mường Tè có đường biên tiếp giáp với 3 huyện của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc gồm 10 dân tộc cùng sinh sống tại 134 bản, khu phố. Toàn huyện có 33 tổ chức bộ máy các phòng, ban, ngành, đoàn thể và 14 xã, thị trấn. Thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ngày 25/10/2017: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” (gọi tắt là Nghị quyết 18, 19), huyện xác định đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc hơn các địa phương khác trong tỉnh. Do đó, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thuận của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân.

Đồng chí Trần Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè cho biết: Ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết 18, 19 và Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 122-KH/TU, Chương trình hành động số 24-CTr/TU và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Kế hoạch số 167, 169-KH/HU, ngày 3/4/3018 về thực hiện Nghị quyết 18 và Chương trình hành động số 24 cùng nhiều văn bản lãnh, chỉ đạo khác. Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của huyện đã ban hành.

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống, thống nhất nhận thức và hành động, BTV Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 150-KH/HU, ngày 7/12/2017 về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Cung cấp 411 cuốn tài liệu và văn bản liên quan cho các chi, Đảng bộ trực thuộc, 48 cuốn tài liệu cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, báo cáo viên cấp huyện. Xây dựng đề cương gợi ý viết bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho các chi, Đảng bộ triển khai thực hiện. Kết quả, 100% chi, Đản bộ tổ chức triển khai quán triệt, học tập với tổng số 239 lớp, 4.062 lượt người tham gia học tập; 2.690/2.822 đảng viên, công chức, viên chức tham gia viết bài thu hoạch.

Huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác tư tưởng đối với các đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức thuộc các đơn vị sáp nhập.

Tín hiệu vui

Đối với Nghị quyết 18, thực hiện sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy, các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, phù hợp với số lượng biên chế tối thiểu của huyện, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của từng cơ quan, tổ chức trực thuộc. Quyết định số lượng biên chế tối thiểu trên cơ sở vị trí việc làm, giảm cấp phó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trực thuộc các phòng, ban, cơ quan, đơn vị chuyên môn, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở.

Huyện chỉ đạo thực hiện cấp ủy kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND đối với 4 xã: Vàng San - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND; thị trấn, xã Tá Bạ, Pa Vệ Sủ - Phó Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND. Nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Duy trì tính bền vững của các chi bộ bản và từng bước khắc phục trưởng bản không phải là đảng viên theo kế hoạch của Huyện ủy. Hiện, toàn huyện có 37 bản trưởng bản chưa phải là đảng viên; 3 bản bí thư chi bộ kiêm trưởng bản. Dự kiến có khoảng 25 bản không thể kết nạp được và có hướng thay thế trưởng bản không thể kết nạp đảng viên.

Tiến hành rà soát các tổ chức đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% về quy mô dân số, diện tích tự nhiên; xây dựng kế hoạch sáp nhập. Trong tổng số 14 xã, thị trấn thì có 5 xã không đạt tiêu chí về dân số nhưng không có hướng sáp nhập do khác biệt về văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý. 110/134 bản, khu phố không đạt tiêu chí về dân số. Theo đó, 49 bản, 8 điểm dân cư dự kiến kiến sáp nhập lại thành 27 bản. Tổng số bản sau khi sáp nhập đến 2020 còn 112 bản, giảm 22 bản so với đầu năm 2018.

Thực hiện Nghị quyết 19, huyện đã giải thể Trung tâm Chữa bệnh - Lao động - Xã hội huyện; sáp nhập Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. So với năm 2015, tinh giản 2 cơ quan, đơn vị.

Ngành Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện sáp nhập được 18 trường, giải thể Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Pắc Ma. Đồng chí Lý Mỹ Ly - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè khẳng định: Đơn vị chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sau sáp nhập góp phần tiết kiệm nguồn ngân sách do không phải đầu tư cả một hệ thống nhà hiệu bộ của các đơn vị trường. Nâng tỷ lệ học sinh/lớp tăng lên, nhất là bậc tiểu học. Lựa chọn được cán bộ quản lý xuất sắc để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giảm tải sự cồng kềnh của bộ máy.

Huyện cũng đã xây dựng và hoàn chỉnh Đề án sáp nhập 3 trạm: Thú y, Bảo vệ thực vật và Khuyến nông - khuyến lâm thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Đề án sáp nhập Ban Quản lý rừng phòng hộ trung tâm và Ban Quản lý rừng phòng hộ phía Bắc thành một trung tâm; sắp xếp biên chế Ban Quản lý dự án Ngân hàng thế giới về cơ quan để giải thể vào cuối năm 2018.

Khối Đảng, đoàn thể giải quyết chế độ theo Nghị định 108 về tinh giản biên chế 1 đồng chí; khối Nhà nước năm 2016 tinh giản được 14 cán bộ, công chức, viên chức (riêng sự nghiệp giáo dục 11 người); năm nay đang đề nghị tỉnh giải quyết nghỉ chế độ đối với 10 cán bộ, công chức, viên chức. Huyện tiếp tục rà soát tình hình đội ngũ để dần sắp xếp, bố trí theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp chức năng, nhiệm vụ.

Còn vướng mắc

Với những kết quả đạt được chứng tỏ các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã nghiêm túc, phát huy vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện đảm bảo bám sát yêu cầu của Nghị quyết 18, 19. Tuy nhiên, sau 1 năm thực hiện, Mường Tè vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, việc rà soát để sáp nhập các bản, khu phố chưa đủ 50% tiêu chí rất khó khăn do địa bàn rộng, địa hình chia cắt, dân cư phân tán; khó tìm mặt bằng và các tiêu chí về đất canh tác, nước sinh hoạt cho việc bố trí từ 50 hộ trở lên. Hệ thống giao thông liên bản chưa đồng bộ, khoảng cách giữa các bản xa nhau, phong tục, tập quán của mỗi dân tộc khác nhau.

Việc tinh giản biên chế theo lộ trình và giảm số lượng cấp phó ở các phòng, ban, ngành cũng còn những vướng mắc. Lí do liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi chính trị, danh dự cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức. Mặc khác, địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân cư phân tán khó đảm bảo tính kịp thời trong chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là các ngành liên quan đến chống, dập dịch, giải quyết di cư tự do, tái trồng cây thuốc phiện và tính sát sao để vực dậy dân tộc đặc biệt khó khăn: La Hủ, Mảng, Si La, Cống.

Trao đổi vấn đề này, đồng chí Lý Mỹ Ly cũng cho biết, trong khi số cán bộ quản lý dôi dư đã có hướng giải quyết thì hiện đội ngũ nhân viên dôi dư ngành Giáo dục - Đào tạo đang mắc ở công tác sắp xếp vị trí việc làm. Đối với chức danh kế toán, văn thư, y tế hay phục vụ nay đều phải tinh giản. Nếu tính cả giai đoạn thì ngành có tới 36 bảo vệ, nhân viên thư viện, tạp vụ. Không chỉ vậy, việc sáp nhập các đơn vị trường nhiều cấp hiện nay chưa sáp nhập được vì địa bàn rộng, các điểm trường cách xa nhau. Cơ sở vật chất chưa đồng bộ, chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa chưa thực sự nâng lên.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thực hiện trong hoàn cảnh các văn bản chưa đồng bộ và chưa có hướng mở cho từng địa phương chủ động bố trí, sắp xếp biên chế phù hợp vị trí việc làm.

Đảm bảo thực hiện Nghị quyết 18, 19 theo đúng lộ trình đề ra nhưng phù hợp với điều kiện thực tế địa phương cũng như nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân, huyện đã kiến nghị với tỉnh cho chủ trương và hướng giải quyết đối với những trường hợp cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp, sáp nhập, đặc biệt là cấp phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện. Đề nghị không vì mục tiêu tinh giản 10% mà cao bằng, cần căn cứ vào từng ngành, địa phương cụ thể để xem xét, tạo điều kiện đảm bảo phù hợp năng lực quản lý, chất lượng cán bộ, công chức và phạm vi hoạt động.

Tin liên quan

Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Thu Lũm, huyện Mường Tè được Báo pháp luật Việt Nam Trao tặng “Ngôi nhà tư pháp”(07/09/2020 9:13:21 SA)

“Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" trên địa bàn huyện Mường Tè năm 2020(26/08/2020 11:11:23 SA)

Tăng cường công tác phối hợp trong phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân ở các xã, bản(30/07/2020 3:08:33 CH)

Phòng Tư pháp tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật đối với đối tượng đang chấp hành hình phạt tù theo quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015(08/07/2020 3:15:43 CH)

Giàn hàng 0đ hỗ trợ người dân vùng cao trong cơn lũ đại dịch Covid-19(12/05/2020 4:01:50 CH)

Tin mới nhất

Tài liệu kỳ họp thứ 54 - UBND huyện(14/01/2021 8:25:58 SA)

Thư ngỏ chương trình Tết bánh chưng cho em năm 2021(13/01/2021 2:52:16 CH)

Chương trình làm việc tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Huyện ủy(11/01/2021 1:26:32 CH)

Tài liệu hội nghị theo giấy mời số 10/GM-UBND ngày 6/01/2021(07/01/2021 4:53:56 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè(06/01/2021 2:29:28 CH)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT TRONG TRANG

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Số điện thoại: 0213.3881.470 (Phụ trách Văn phòng) - 0213.3881.589 (Thư ký Ban biên tập)
Mail Công vụ: vp.muongte@laichau.gov.vn - Gmail (Thư ký, nhận bài viết): tongnuc@gmail.com
Giấy phép số: 863/GCTM-STTTT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 16/06/2020
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.