LIÊN KẾT NGOÀI TRANG

Trang chủ THÔNG TIN CHỈ ĐẠO & ĐIỀU HÀNH Tin hoạt động Huyện Uỷ

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ

(Ngày đăng :03/02/2019 5:06:24 CH)


Đồng chí Lý Anh Hừ - Bí thư Huyện ủy Mường Tè (ngoài cùng bên trái) trao đổi với các đồng chí đảng viên lão thành và lãnh đạo xã Ka Lăng.

(muongte.laichau.gov.vn) Thực hiện Nghị quyết 26 - NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, huyện Mường Tè đã vận dụng linh hoạt chủ trương của Nghị quyết và quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ để triển khai xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Chủ động triển khai

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Thấm nhuần quan điểm của Người, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thảo luận và ban hành Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Trong đó đã đưa ra quan điểm: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.

Chủ trương về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong Nghị quyết 26 và quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được huyện Mường Tè triển khai vận dụng linh hoạt trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ trên địa bàn. Theo đó, Huyện ủy Mường Tè xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết theo văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy. Chủ động tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy để các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhận thức rõ thực trạng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; làm cơ sở để tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu căn cứ nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy và Huyện ủy, đánh giá tình hình và yêu cầu thực tế tại cơ quan, đơn vị mình để chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, sát đúng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện có hiệu quả; kịp thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết…

Trên thực tế, công tác cán bộ đã được Đảng bộ huyện Mường Tè đặc biệt quan tâm. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Mường Tè lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã nhấn mạnh về công tác cán bộ: "Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, vững về chuyên môn nghiệp vụ. Chú trọng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ nhằm đảm bảo tính kế thừa", cụ thể là: Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường; mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ có năng lực, có triển vọng; đồng thời, thay thế kịp thời cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng được yêu cầu công việc; xử lý nghiêm những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, không chịu tu dưỡng rèn luyện, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với luân chuyển cán bộ. Thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ. Do đó, trách nhiệm của cấp ủy Đảng các cấp phải chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bố trí, sử dụng sao cho hiệu quả, phát huy hết được năng lực của cán bộ.

Kết quả bước đầu khả quan

Những năm qua, công tác tổ chức, cán bộ huyện Mường Tè đã có chuyển biến tích cực; các khâu của công tác cán bộ thực hiện chặt chẽ. Việc luân chuyển cán bộ được quan tâm, cán bộ đã phát huy được vị trí công tác nơi luân chuyển đến và sau khi về nhận nhiệm vụ mới; công tác điều động, bổ nhiệm giới thiệu nhân sự ứng cử, bố trí và sử dụng cán bộ được thực hiện đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo. Đội ngũ cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và lao động hợp đồng của huyện là 1.120 người. Tổng số CBCC cấp xã 210 người; hoạt động không chuyên trách cấp xã 112 người, cấp thôn 465 người. Chất lượng đội ngũ CBCCVC, người lao động của huyện ngày càng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, cấp xã) cơ bản đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, có năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ là lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có năng lực quản lý, tinh thần trách nhiệm cao trong điều hành và thực hiện nhiệm vụ; CBCCVC trên địa bàn huyện có trình độ chuyên môn thạc sĩ đạt 6%, cao đẳng, đại học đạt 80,2%, còn về lý luận chính trị có 22,8% đạt trình độ cao cấp, cử nhân, trung cấp đạt 58,6%...

Huyện ủy đã chỉ đạo chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời, giao cấp ủy các cấp trực tiếp phụ trách đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn. Nhờ vậy, đến nay, đội ngũ CBCCVC của huyện có nhiều chuyển biến trong nhận thức và phương pháp làm việc. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đoàn thể xác định rõ vai trò nhiệm vụ, chủ động đề xuất, tham mưu các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Từ đây, nhiều lĩnh vực đạt được kết quả tích cực, như: công tác quản lý đất đai, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Sau hơn một nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tiến độ và lộ trình thực hiện chỉ tiêu hằng năm đạt khá, đã có 9 chỉ tiêu đạt từ 100% trở lên so với nghị quyết, 11 chỉ tiêu đạt trên 70%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước năm 2018 đạt trên 46 tỷ đồng, đạt 100% Nghị quyết; tổng sản lượng lương thực có hạt ước 17.265 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt trên 379kg/người/năm; công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm tuyên truyền, vận động, triển khai quyết liệt, đồng bộ nội dung chương trình trên địa bàn 13 xã; giữ vững 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 12,5 tiêu chí/xã, đạt 83,3% Nghị quyết...

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 26 - NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, huyện Mường Tè tiếp tục quán triệt một cách sâu sắc và vận dụng hiệu quả, với những giải pháp cơ bản sau: Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, kết hợp đúng đắn chế độ tập thể lãnh đạo với phát huy trách nhiệm cá nhân, thực hiện dân chủ với tập trung. Kiên quyết khắc phục tình trạng chuyên quyền, lấy danh nghĩa quyết nghị của tập thể để quyết định về công tác cán bộ.

Đồng chí Lý Anh Hừ - Bí thư Huyện ủy Mường Tè tham dự kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Đồng thời, đổi mới phương pháp đánh giá, nhận xét cán bộ. Nhận xét, đánh giá cán bộ phải công tâm, khách quan, tạo đoàn kết nhất trí cao trong tổ chức. Việc đánh giá phải toàn diện cả đức và tài, chú trọng về phẩm chất chính trị và năng lực thực tiễn. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ tổ chức, từ thực trạng đội ngũ cán bộ để xây dựng, đảm bảo tính khoa học, tính kế thừa liên tục và vững chắc. Quy hoạch phải gắn liền với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Bố trí, sử dụng phải đúng người, đúng việc, đúng sở trường nhằm phát huy hết tài năng, tinh thần hăng hái, nhiệt tình của cán bộ. Tránh quan niệm coi đây là công việc bí mật và chỉ lấy ý kiến của một vài người trong phạm vi hẹp làm quyết định của tập thể. Cần phải lắng nghe ý kiến của đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị và của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cán bộ sinh sống. Chính sách cán bộ giữ một vị trí quan trọng trong công tác cán bộ, nhằm phát huy nhân tố con người trong thực hiện nhiệm vụ. Trong giai đoạn hiện nay, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đòi hỏi phải thực hiện có hiệu quả về chính sách cán bộ như: đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; chính sách tiền lương... để cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Tin liên quan

Tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng(27/09/2020 7:34:02 CH)

Mời dự hội nghị (HỎA TỐC)(11/09/2020 9:32:52 SA)

Công văn mời dự Hội nghị quán triệt thông báo kết luận số 173-TB/TW, Chỉ thị số 43-CT/TW, Chỉ thị số 44-CT/TW(08/09/2020 9:32:38 SA)

Chương trình làm việc công tác tháng 9 năm 2020 của Thường trực Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy, Ban châp hành Đảng bộ Huyện(01/09/2020 9:42:05 SA)

Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025(30/07/2020 3:24:09 CH)

Tin mới nhất

Lễ gặp mặt các đồng chí hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương(22/01/2021 3:37:28 CH)

Tài liệu hội nghị chỉ thị 45(21/01/2021 10:47:10 SA)

Tài liệu kỳ họp thứ 54 - UBND huyện(14/01/2021 8:25:58 SA)

Thư ngỏ chương trình Tết bánh chưng cho em năm 2021(13/01/2021 2:52:16 CH)

Chương trình làm việc tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Huyện ủy(11/01/2021 1:26:32 CH)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT TRONG TRANG

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Số điện thoại: 0213.3881.470 (Phụ trách Văn phòng) - 0213.3881.589 (Thư ký Ban biên tập)
Mail Công vụ: vp.muongte@laichau.gov.vn - Gmail (Thư ký, nhận bài viết): tongnuc@gmail.com
Giấy phép số: 863/GCTM-STTTT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 16/06/2020
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.