LIÊN KẾT NGOÀI TRANG

Trang chủ THÔNG TIN CHỈ ĐẠO & ĐIỀU HÀNH Tin hoạt động UBND huyện

Mường Tè tinh gọn tổ chức bộ máy

(Ngày đăng :30/10/2018 1:59:24 CH)


Cán bộ Phòng nội vụ huyện Mường Tè tham mưu với UBND huyện về công tác cán bộ theo Nghị quyết 18.

(muongte.laichau.gov.vn) Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết 18) và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy. Huyện Mường Tè đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện tốt việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Lý Anh Hừ - Bí thư Huyện ủy Mường Tè cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết 18 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18 và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc. Yêu cầu các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc theo hướng tinh gọn, phù hợp, số lượng biên chế tối thiểu của huyện, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của từng cơ quan, đơn vị. Quyết định số lượng biên chế tối thiểu của từng cơ quan, tổ chức trực thuộc trên cơ sở vị trí việc làm, giảm cấp phó và nâng cao hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối các phòng, ban cơ quan, đơn vị chuyên môn, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở.

Thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng trính trị huyện; Thực hiện nghiêm túc tinh giản biên chế theo lộ trình, đảm bảo từ nay đến 2020 giảm 10% biên chế; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng khoa học - công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Duy trì tính bề vững của các chi bộ bản và từng bước khắc phục trưởng bản không phải là đảng viên theo Kế hoạch đã ban hành của Huyện ủy; Thực hiện rà soát các tổ chức đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% về quy mô dân số, diên tích tự nhiên...

Chủ trương thực hiện Nghị quyết 18 của Huyện ủy Mường Tè đã được các cơ quan chuyên môn chủ động triển khai, thực hiện. Trao đổi với chúng tôi ông Lỳ Phù Cà – Trưởng phòng Nội vụ huyện Mường Tè cho biết: Là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn... Phòng Nội vụ đã tham mưu với UBND huyện thực hiện rà soát, xắp xếp lại các phòng, ban, cơ quan đơn vị trực thuộc theo quy định khung của tỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn của huyện. Triển khai xây dựng đề án tổng thể xắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị tổ chức trực thuộc UBND huyện; hàng năm giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm túc tinh giản biên chế theo lộ trình, xây dựng kế hoạch sáp nhập bản, khu phố trên địa bàn huyện trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét phê duyệt.

Cùng với các cơ quan chuyên môn, chủ trương triển khai thực hiện Nghị quyết 18 cũng được cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện. Trao đổi với chúng tôi ông Pờ Pó Chừ - Chủ tịch UBND xã Ka Lăng cho biết: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18 của huyện, cấp ủy, chính quyền xã Ka Lăng đã tổ chức rà soát, xắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí biên chế đúng với vị trí việc làm đã được phê duyệt. Chủ động xây dựng mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã và triển khai rà soát xây dựng kế hoạch sáp nhập các bản Ka Lăng - bản Tạ Phu; bản Lò Ma - bản Mé Gióng; bản Nhù Te - bản Nhù Cả, bản Là Ú Cò - bản Lè Ma, tiến hành quy hoạch các trưởng bản sau khi sáp nhập phải là đảng viên để duy trì tính bền vững của các chi bộ bản và từng bước khắc phục trưởng bản không phải là đảng viên trình HĐND các cấp để triển khai thực hiện theo đúng lộ trình và kế hoạch của huyện.

Từ việc chủ động triển khai, thực hiện Nghị quyết 18, huyện Mường Tè đã bước đầu đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện đã tinh giản được 6 biên chế khối Đảng (từ 70 biên chế còn 64 biên chế theo Đề án vị trí việc làm); thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc tinh giản biên chế theo lộ trình, đảm bảo từ nay đến 2020 giảm 10% biên chế; Tổ chức triển khai ra soát và lập kế hoạch sáp nhập 15 bản, 1 điểm dân cư, 6 khu phố trong năm 2018. Dự kiến sẽ triển khai sáp nhập theo đúng lộ trình 38 bản, 12 khu phố và 6 điểm dân cư thành 27 bản, khu phố trong năm 2020 giảm 23 bản so với đầu năm 2018.

Tuy nhiên, theo đồng chí Lý Anh Hừ - Bí Thư huyện ủy Mường Tè, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18 của huyện Mường Tè còn gặp phải một số khó khăn như: Việc rà soát để sáp nhập các bản, khu phố chưa đủ 50% tiêu chí là rất khó khăn do khoảng cách giữa các bản ở cách xa nhau, phong tục, tập quán của mỗi dân tộc cũng khác nhau. Việc thực hiện giảm số lượng cán bộ lãnh đạo cấp phó phòng dẫn đến số lượng dôi dư, khó bố trí, trong khi họ vẫn đủ tiêu chuẩn, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm, không vi phạm kỷ luật... Chế độ bảo lưu phụ cấp chức vụ sau khi sắp xếp theo quy định hiện nay chưa thật sự tạo động lực, an tâm trong tư tưởng cán bộ bị điều chỉnh không còn giữ chức vụ lãnh đạo hoặc giữ chức vụ lãnh đạo thấp hơn. Để Nghị quyết 18 thực sự phát huy hiệu quả Ban Chỉ đạo thực hiện nghị quyết Trung ương 6 tỉnh có ý kiến với Trung ương kịp thời sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật, quy định, hướng dẫn có liên quan để thực hiện chính sách kiêm nhiệm, nhất thể hóa chức danh, chính sách giải quyết đầu ra cho cán bộ dôi dư do sắp xếp, nhất là đối với cán bộ cơ sở.

Từ việc chủ động triển khai, thực hiện với những giải pháp một cách đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế để có lộ trình và bước đi phù hợp, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ lâu dài của địa phương. Và, nhận rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, tin rằng Nghị quyết 18 sẽ được cấp ủy, chính quyền huyện Mường Tè tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới, xắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy tạo nên một hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tin liên quan

Đại hội đại biểu Hội khuyến học huyện Mường Tè lần thứ IV(12/11/2020 9:29:34 SA)

Tặng 10.000 khẩu trang y tế cho huyện Lục Xuân(06/02/2020 3:42:38 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch nCoV(06/02/2020 3:44:26 CH)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc tết lực lượng vũ trang huyện Mường Tè(20/01/2020 8:41:57 SA)

Hội nghị tổng kết công tác QS - QP địa phương năm 2019 triển khai nhiệm vụ công tác QS - QP địa phương năm 2020(15/01/2020 10:06:23 SA)

Tin mới nhất

Lễ gặp mặt các đồng chí hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương(22/01/2021 3:37:28 CH)

Tài liệu hội nghị chỉ thị 45(21/01/2021 10:47:10 SA)

Tài liệu kỳ họp thứ 54 - UBND huyện(14/01/2021 8:25:58 SA)

Thư ngỏ chương trình Tết bánh chưng cho em năm 2021(13/01/2021 2:52:16 CH)

Chương trình làm việc tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Huyện ủy(11/01/2021 1:26:32 CH)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT TRONG TRANG

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Số điện thoại: 0213.3881.470 (Phụ trách Văn phòng) - 0213.3881.589 (Thư ký Ban biên tập)
Mail Công vụ: vp.muongte@laichau.gov.vn - Gmail (Thư ký, nhận bài viết): tongnuc@gmail.com
Giấy phép số: 863/GCTM-STTTT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 16/06/2020
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.