LIÊN KẾT NGOÀI TRANG

Trang chủ THÔNG TIN CHỈ ĐẠO & ĐIỀU HÀNH Tin hoạt động UBND huyện

Nguồn vốn chính sách tạo động lực giúp dân thoát nghèo

(Ngày đăng :07/07/2019 5:20:33 CH)


Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH, người dân xã Ka Lăng, huyện Mường Tè có điều kiện đưa cây giống mới vào sản xuất. Trong ảnh: Nhân dân xã Ka Lăng tập trung thu hoạch xả.

(muongte.laichau.gov.vn) Những năm qua, huyện Mường Tè quan tâm thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với người nghèo. Qua đó, nâng cao đời sống, dân trí và phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm đối với dân tộc thiểu số, góp phần đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Mường Tè là huyện biên giới thuộc 65 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/CP của Chính phủ. Toàn huyện 9.346 hộ với 44.140 nhân khẩu sinh sống tại 14 xã, thị trấn đều thuộc vùng khó khăn; trong đó có 6 xã biên giới với 134 bản, khu phố. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao (4.537 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 48,54% và 759 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 8,12%; có 10 xã tỷ lệ hộ nghèo từ 53,62 đến 86,55%). Giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn nhất là vào mùa mưa. Trình độ dân trí không đồng đều, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, quy mô nhỏ, phân tán, kỹ thuật lạc hậu, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua UBND huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu sâu sắc hơn về công tác tín dụng và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Mường Tè đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho Phòng giao dịch NHCSXH huyện hoạt động hiệu quả; chỉ đạo các ngành, các xã phối hợp với NHCSXH huyện thực hiện tốt các chương trình tín dụng, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, lồng ghép với các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục, giảm nghèo bền vững, nông thôn mới, …nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững, trả lãi, gốc cho ngân hàng theo quy định.  

Mặt khác, để tạo điều kiện cho đối tượng thụ hưởng được vay vốn, trả nợ, trả lãi kịp thời, huyện đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại 14/14 xã, thị trấn với 166 Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, xã, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường thực hiện công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng ủy thác, chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; phối hợp thực hiện đối chiếu, phân tích nợ vay của hộ vay. Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội; vận động người thân, người dân trên địa bàn tham gia gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH để tăng nguồn vốn cho vay; các Tổ Tiết kiệm và vay vốn tích cực vận động hộ vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm Tổ nhằm tạo thói quen tích lũy cho hộ vay, số dư tiền gửi huy động tăng dần qua các năm. Cùng với các nguồn vốn tín dụng chính sách, từ sau khi có Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, mặc dù huyện Mường Tè vẫn là huyện nghèo nhưng hàng năm huyện cũng đã trích một phần kinh phí từ ngân sách huyện ủy thác qua Phòng giao dịch NHCSXH huyện để tăng nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách huyện là 1.300 triệu đồng.

vốn

Cán bộ NHCSXH tuyên truyền các chính sách tín dụng tới bà con xã Thu Lũm, huyện Mường Tè.

Với chủ trương tất cả các hộ nghèo, các đối tượng chính sách có nhu cầu đều được đáp ứng vốn vay để phát triển sản xuất, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đã tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh và huy động nguồn lực tại địa phương để đáp ứng nhu cầu vốn vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ năm 2008 đến nay doanh số cho vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đạt trên 575.358 triệu đồng, doanh số thu nợ là 346.568 triệu đồng; tổng dư nợ đến nay đạt trên 195.000 triệu đồng, với trên 5.400 hộ dư nợ, tăng gấp 12,6 lần so năm 2007; tỷ lệ nợ quá hạn là 0,25%.

Bà Vàng Thị Thánh - Chủ tịch UBND xã Bum Nưa cho biết, xã có 749 hộ, 3.715 nhân khẩu. Phần lớn đồng bào các dân tộc có trình độ dân trí chưa cao; không đồng đều, sản xuất canh tác còn lạc hậu, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Năm 2018, xã có 100 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 13,35%; hộ cận nghèo 50 hộ, chiếm tỷ lệ 6,68%; hộ thoát nghèo là 104 hộ, chiếm tỷ lệ 13,88%. Kết quả giảm nghèo này có sự đóng góp không nhỏ của nguồn vốn tín dụng chính sách với tổng dư nợ toàn xã là 29.378 triệu đồng, với 677 hộ vay, 16 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Thông qua các tổ chức đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, nông dân…nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân kịp thời, nhanh chóng, đến đúng đối tượng thụ hưởng, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn phát triển sản xuất kinh doanh, chăn nuôi trồng trọt, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập.

Được biết, để nguồn vốn vay ưu đãi phát huy hiệu quả, công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của NHCSXH tỉnh, Ban đại hiện Hội đồng Quản trị NHCSXH huyện. Lồng ghép nguồn lực tín dụng chính sách với các chương trình khác như: Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ vốn, kinh nghiệm sản xuất, đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tổ chức định canh định cư, thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu và dân số kế hoạch hoá gia đình…Đặc biệt là NHCSXH huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND huyện và UBND các xã kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng chí Trần Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Mường Tè cho biết có hơn 27.152 lượt hộ được vay vốn, giúp cho 4.352 hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt qua ngưỡng nghèo; giải quyết tạo việc làm cho 6.321 lao động; giúp 1.715 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập, giúp 1.224 hộ nghèo được vay vốn xây dựng nhà ở; xây dựng 1.698 công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn… Nguồn lực quan trọng này đã giải quyết kịp thời những vấn đề căn bản thiết yếu của cuộc sống trong khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và giúp cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số dần nâng cao chất lượng cuộc sống, trình độ quản lý sản xuất kinh doanh cũng như quản lý vốn để dần vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, thông qua sử dụng vốn tín dụng ưu đãi đã tác động đến nhận thức, giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Tỷ lệ giảm nghèo hàng năm đạt từ 5 đến 7%.

Có thể khẳng định, bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước; sự nỗ lực của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong huyện, chính sách tín dụng đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân các dân tộc; tạo cú huých trong công cuộc giảm nghèo ở huyện Mường Tè.

Tin liên quan

Đại hội đại biểu Hội khuyến học huyện Mường Tè lần thứ IV(12/11/2020 9:29:34 SA)

Tặng 10.000 khẩu trang y tế cho huyện Lục Xuân(06/02/2020 3:42:38 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch nCoV(06/02/2020 3:44:26 CH)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc tết lực lượng vũ trang huyện Mường Tè(20/01/2020 8:41:57 SA)

Hội nghị tổng kết công tác QS - QP địa phương năm 2019 triển khai nhiệm vụ công tác QS - QP địa phương năm 2020(15/01/2020 10:06:23 SA)

Tin mới nhất

VKSND huyện Mường Tè (Lai Châu): Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè(25/01/2021 4:03:06 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021(25/01/2021 2:51:57 CH)

Lễ gặp mặt các đồng chí hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương(22/01/2021 3:37:28 CH)

Tài liệu hội nghị chỉ thị 45(21/01/2021 10:47:10 SA)

Tài liệu kỳ họp thứ 54 - UBND huyện(14/01/2021 8:25:58 SA)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT TRONG TRANG

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Số điện thoại: 0213.3881.470 (Phụ trách Văn phòng) - 0213.3881.589 (Thư ký Ban biên tập)
Mail Công vụ: vp.muongte@laichau.gov.vn - Gmail (Thư ký, nhận bài viết): tongnuc@gmail.com
Giấy phép số: 863/GCTM-STTTT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 16/06/2020
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.