Trang TTĐT huyện Mường Tè - Tỉnh Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Thống kê truy cập

  • 7082450
  • 1275Người đang Online
Trang chủ Tổ chức bộ máy UBND Huyện

Văn phòng HĐND - UBND

(Ngày đăng :11/11/2014 9:18:21 SA)

(muongte.laichau.gov.vn)

Tên đơn vị: VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ

Địa chỉ liên lạc: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Điện thoại: + Văn thư: 0213.3881110

+ Chánh Văn Phòng SĐT: 0213.3881112

+ Một Cửa: 0213.3881589

+ Tiếp dân: 0213.3880433

+ Chuyên Viên: 0213.3881860

+ Kế toán - Thủ quỹ: 0213.3881406

Email: Vanphongubmt@gmail.com

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Ảnh Chân Dung

Chức vụ

Điện thoại

1

Đ/c Nguyễn Trường Giang

Chánh Văn phòng

0977.769.373

2

Đ/c Trịnh Xuân Đại

 

Phó Chánh Văn phòng 

0916.255.668

3

Đ/c Lý Anh Sinh

 

Phó Chánh Văn phòng 

0944.222.229

 II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Chánh Văn phòng

- Phụ trách lãnh đạo Văn phòng, thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của Chánh Văn phòng theo quy định của Pháp luật, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng;

- Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện ký các văn bản hành chính theo Quy chế làm việc của UBND huyện; ký sao gửi các văn bản mật; thông báo kết luận hội nghị của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; ký giấy mời hội nghị, sao gửi các văn bản quản lý Nhà nước theo quy định;

- Giúp Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện xây dựng và quản lý chương trình công tác của Thường trực HĐND, UBND huyện và Văn phòng HĐND&UBND huyện. Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện. Thẩm định các văn bản gửi tỉnh, văn bản pháp quy, các báo cáo thuộc lĩnh vực phụ trách trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ký ban hành;

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo: Lĩnh vực nội vụ, kinh tế, nội chính; công tác, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác phân, giao văn bản; công tác tổ chức, cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác tài chính - kế hoạch; cải cách hành chính; công tác ngoại vụ, biên giới; hệ thống quản lý CLTC ISO của Văn phòng; kiểm soát TTHC cấp huyện; công nghệ thông tin, hoạt động Cổng thông tin điện tử của UBND huyện; công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận “Một cửa” của UBND huyện; quản lý hoạt động của công tác Văn thư lưu trữ; công tác phối hợp đánh giá, nhận xét đối với công chức Văn phòng - Thống kê của UBND các xã, thị trấn; công tác phối hợp giữa Văn phòng HĐND và UBND huyện với Văn phòng Huyện ủy, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện;

- Trực tiếp chịu trách nhiệm thẩm tra, kiểm tra trình tự, thủ tục các đề án, chương trình, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, các văn bản quy phạm pháp luật… Thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách, đầu tư, xây dựng cơ bản, nội vụ, thanh tra, quốc phòng, an ninh, tư pháp, đối ngoại trước khi trình UBND huyện, Lãnh đạo UBND huyện ký ban hành;

- Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND huyện, Quyết định, Chỉ thị của UBND huyện trong Văn phòng;

- Là Chủ tài khoản của Văn phòng có trách nhiệm quản lí, sử dụng kinh phí đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác của Thường trực HĐND, UBND huyện, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; lập dự toán và thanh quyết toán theo quy định của luật Ngân sách Nhà nước;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện phân công;

- Giữ mối liên hệ với Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

2. Đồng chí Trịnh Xuân Đại - Phó Chánh Văn phòng (phụ trách tổng hợp)

- Giúp Chánh Văn phòng phụ trách lĩnh vực tổng hợp của UBND huyện; tham gia quản lý các mặt công tác của Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Thường trực HĐND, UBND huyện, Lãnh đạo UBND huyện và Chánh Văn phòng về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công;

- Được Chánh Văn phòng ủy nhiệm, thay mặt giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng khi Chánh Văn phòng đi công tác vắng;

- Ký thay Chánh Văn phòng các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện các văn bản của Văn phòng theo lĩnh vực phụ trách hoặc khi được phân công cùng dự họp. Ký sao gửi tất cả các văn bản theo quy định (trừ văn bản mật);

- Tham mưu phụ trách lĩnh vực Kinh tế gồm: Nông nghiệp & PTNT, lâm nghiệp; Tài nguyên & Môi trường; thương mại; dịch vụ; … Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội gồm gồm: Giáo dục & Đào tạo; Y tế; Lao động - TB&XH; Văn hoá & Thông tin; Giảm nghèo và các tổ chức hội thuộc UBND huyện...;

- Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành huyện các cơ quan, đơn vị có liên quan thu thập, xử lý thông tin, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước về lĩnh vực phân công phụ trách. Giúp Chánh Văn phòng trong công tác phối hợp giữa Văn phòng với các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Tham mưu thực hiện công tác tổng hợp chung (dự thảo báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm của UBND huyện; báo cáo chuyên đề theo lĩnh vực phụ trách…);

- Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện Quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác của UBND huyện sau khi được phê duyệt;

- Chỉ đạo các chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh vực hoạt động của các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, các văn bản liên quan đến nội dung các hội nghị, hội thảo của UBND huyện; theo dõi, quản lý hồ sơ, biên bản, soạn thảo văn bản cuộc họp, ban hành các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, Chánh Văn phòng phân công.

3. Đồng chí Lý Anh Sinh - Phó Chánh Văn phòng ( phụ trách quản trị hành chính và tham mưu trực tiếp cho Thường trực HĐND huyện)

- Giúp Chánh Văn phòng quản lý công tác hành chính, bộ phận bảo vệ, tạp vụ, lái xe, nhà khách; quản lý cơ sở vật chất, tài sản của Văn phòng; đảm bảo các điều kiện về vật chất - kỹ thuật phục vụ công tác của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, Lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo Văn phòng; chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc bảo vệ an toàn cơ quan, vệ sinh, chăm sóc cảnh quan khuôn viên cơ quan luôn xanh - sạch - đẹp.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động thuộc lĩnh vực hành chính - quản trị, của Văn phòng; tổ chức đón tiếp khách đến liên hệ làm việc với Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, tổ chức phục vụ ăn, nghỉ cho khách đến làm việc, chuẩn bị các điều kiện vật chất, hậu cần phục vụ cho các kỳ họp của HĐND huyện, Hội nghị, Hội thảo của UBND huyện. Xây dựng kế hoạch công tác và dự trù kinh phí hoạt động cho các bộ phận có liên quan của Văn phòng. Quản lý các tài sản hiện có, theo dõi sửa chữa và đề nghị mua sắm mới nếu thấy cần thiết. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề mới cần giải quyết, phải xin ý kiến và được sự đồng ý của Chánh Văn phòng.

- Trực tiếp tham mưu giúp Thường trực HĐND huyện trong quá trình chỉ đạo điều hành công việc của HĐND huyện; thường xuyên thu thập, xử lý thông tin, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về hoạt động của Thường trực HĐND huyện; phối hợp với các cơ quan, HĐND các xã, thị trấn tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện trên địa bàn; giữ mối liên hệ công tác với Thường trực HĐND các xã, thị trấn trong huyện. Tham mưu thực hiện công tác tổng hợp chung (dự thảo báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm của Thường trực HĐND huyện; báo cáo chuyên đề theo lĩnh vực phụ trách…);

- Làm Trưởng ban tiếp công dân của huyện;

- Quản lý các phương tiện (xe ôtô) của UBND huyện, bố trí xe ôtô phục vụ công tác theo yêu cầu của Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện;

- Được ủy quyền là Chủ tài khoản thứ hai, được phép ký các chứng từ thu, chi có trị giá giao dịch dưới 5.000.000 đồng;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, Chánh Văn phòng phân công.

4. Đồng chí Lưu Thị Lành - Chuyên viên tổng hợp lĩnh vực xây dựng cơ bản, lâm nghiệp, nông nghiệp & phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường

- Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng tổng hợp theo dõi lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi, lâm nghiệp, nông nghiệp & phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, xây dựng nông thôn mới; thẩm định các báo cáo, đề án, kế hoạch, tờ trình, v.v… do các cơ quan, đơn vị thuộc huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành theo lĩnh vực phụ trách;

- Phối hợp với các phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổng hợp thẩm định các báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm của UBND huyện; đôn đốc các cơ quan xây dựng các báo cáo chuyên đề khác theo lĩnh vực phân công; giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan khối kinh tế, tổng hợp các Hội đồng, Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công;

- Tham dự đầy đủ các Hội nghị của UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách; ghi biên bản các cuộc họp và ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND huyện để tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng ban hành thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo UBND huyện;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo Văn phòng phân công.

5. Đồng chí Lê Hoàng Dũng - Chuyên viên tổng hợp phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, dân tộc, tôn giáo giảm nghèo

- Giúp Lãnh đạo Văn phòng tổng hợp theo dõi lĩnh vực Văn hóa – Xã hội, dân tộc, tôn giáo, giảm nghèo; thẩm định các báo cáo, đề án, kế hoạch, tờ trình… do các cơ quan, đơn vị thuộc huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành theo lĩnh vực phụ trách;

- Giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan khối Văn hóa - Xã hội, các đoàn thể huyện, các hội nghề nghiệp, các Hội đồng, Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công;

- Tham dự đầy đủ các Hội nghị của UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách; ghi biên bản các cuộc họp và ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND huyện để tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng ban hành thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo UBND huyện;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo Văn phòng phân công.

6. Đồng chí Vàng Thị Nhung - Chuyên viên tổng hợp trực tiếp tham mưu giúp việc cho Thường trực HĐND huyện

- Trực tiếp giúp việc công tác HĐND huyện, chịu trách nhiệm soạn thảo các văn bản liên quan đến hoạt động của HĐND và Thường trực HĐND huyện; xây dựng báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri để Thường trực HĐND huyện báo cáo tại kỳ họp; theo dõi, đôn đốc các cơ quan được UBND huyện giao nhiệm vụ trả lời những ý kiến đề xuất, kiến nghị của cử tri mà đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện chuyển đến, sau đó tổng hợp thành báo cáo của UBND huyện trả lời tại các kỳ họp HĐND huyện;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện và Lãnh đạo Văn phòng phân công.

7. Đồng chí Nguyễn Thị Hà – Chuyên viên bộ phận một cửa và tiếp công dân (Ban tiếp dân)

- Giúp Chánh Văn phòng thực hiện theo đúng Quy chế hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông" của UBND huyện; là đầu mối thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả các lĩnh vực: Đất đai; cấp Giấy phép xây dựng; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và hợp tác xã theo đúng thủ tục, trình tự quy định; định kỳ hàng tháng tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả giải quyết yêu cầu của tổ chức, công dân theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện; giúp lãnh đạo Văn phòng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện; tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm một cửa điện tử; giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi hoạt động việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trên phầm mềm phận một cửa điện tử của các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan đơn vị theo quy định tại Công văn số 1047/UBND-CCHC, ngày 29/12/2017 của UBND huyện về việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử;

- Trực tiếp tham mưu công tác tiếp dân theo quy định tại Quyết định số 830/QĐ-UBND, ngày 02/6/2015 của UBND huyện về quy chế hoạt động của Ban tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện Mường Tè;

- Tham mưu cho Chánh Văn phòng thực hiện chế độ báo cáo công tác tiếp dân theo quy định tại Công văn số 170/BTCD, ngày 28/12/2017 của Ban tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu;

- Phối hợp với Thanh tra huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện kiểm tra việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Văn phòng phân công.

8. Đồng chí Hỏ Thị Di, Lò Thị Nhiu - Nhân viên Văn thư

- Thực hiện chức năng quản lý, tiếp nhận và phát hành văn bản, giấy mời họp, hội nghị của HĐND, UBND huyện và Văn phòng;

- Thực hiện việc chuyển giao hồ sơ trình ký theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng giữa các bộ phận trong Văn phòng cũng như giữa Văn phòng với các phòng, ban, ngành huyện, các xã, thị trấn có liên quan và theo dõi quá trình luân chuyển của hồ sơ, văn bản;

- Quản lý con dấu (ấn chỉ) theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không được giao dấu cho người không có trách nhiệm sử dụng dấu, khi chưa có ý kiến của Chánh Văn phòng;

- Hàng năm, văn bản đến và văn bản đi được tổng hợp lại và bàn giao cho bộ phận Lưu trữ quản lý theo quy định;

- Thực hiện chế độ thống kê tài liệu lưu trữ, báo cáo tình hình quản lý công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ của Văn phòng với cơ quan nhà nước cấp trên;

- Thu thập, chỉnh lý, thống kê tài liệu đưa vào bảo quản và phục vụ việc khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng phân công.

  1. Đồng chí Lê Đức Việt - Nhân viên công nghệ thông tin

- Tham mưu cho Chánh văn phòng theo dõi vận hành, quản lý trang thông tin điện tử của huyện theo quy chế hoạt động của trang thông tin điện tử được quy định tại quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND huyện; Quản lý vận hành phần mềm hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo điều hành của huyện; quản lý vận hành phầm mềm một cửa điện tử; phối hợp với Trung tâm viễn thông và UBND các xã quản lý vận hành hệ thống phòng họp trực tuyến từ huyện đến các xã; phối hợp với Trung tâm Viettel quản lý vận hành phần mềm tin nhắn thông báo; quản lý, vận hành hệ thống âm thanh hội trường tầng 3 - trụ sở làm việc UBND huyện phục vụ các cuộc họp, hội nghị;

- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra hệ thống mạng Internet của trụ sở UBND huyện; hệ thống máy tính, máy Photocopy, máy Scan và máy Fax của Văn phòng;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng phân công.

10. Đồng chí Vi Thị Vui - Công chức Kế toán

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho chủ tài khoản Văn phòng đảm bảo kinh phí phục vụ hoạt động của HĐND, UBDN huyện; Quản lý và sử dụng có hiệu quả toàn bộ tài sản của cơ quan;

- Tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức trong cơ quan;

- Viết lệnh điều xe, giấy đi đường cho cán bộ, công chức trong Văn phòng đi công tác sau khi đã có đầy đủ thông tin và xác nhận của của lãnh đạo Văn phòng trong phiếu yêu cầu dùng xe. Đồng thời, theo dõi đôn đốc việc hoàn thiện chứng từ sau chuyến công tác theo quy định tại Khoản 4, Điều 18, Quyết định số 01/QĐ-VP, ngày 01/01/2018 của Văn phòng HĐND-UBND huyện;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng phân công.

11. Đồng chí Bạc Thị Hằng - Công chức thủ quỹ

- Thủ quỹ của cơ quan Văn phòng, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cán bộ kế toán quản lý quỹ tiền mặt, chi trả các loại, kinh phí, chế độ kịp thời, đúng quy định;

- Việc tạm ứng tiền trong cơ quan từ 500.000 đồng trở lên phải có ý kiến của Chủ tài khoản hoặc Phó Chủ tài khoản;

- Giúp Lãnh đạo Văn phòng thực hiện việc tổ chức phục vụ ăn, nghỉ cho khách đến làm việc; phục vụ hậu cần cho các kỳ họp của HĐND, các cuộc họp, Hội nghị do Lãnh đạo UBND huyện triệu tập;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng phân công.

12. Đồng chí Lành Văn Vằn - Nhân viên bảo vệ

- Có trách nhiệm bảo vệ an toàn cơ quan, thường xuyên có mặt tại cơ quan để phục vụ tốt cho công tác bảo vệ; tự bố trí sắp xếp thời gian trực cơ quan vào giờ hành chính, ngoài giờ, ban đêm, ngày nghỉ đảm bảo trụ sở HĐND và UBND huyện thường xuyên có người trực (trừ trường hợp đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Văn phòng). Thực hiện việc đóng, mở cửa cơ quan đúng giờ quy định, bơm nước và sử dụng nước tiết kiệm. Bảo quản tốt các thiết bị điện, nước; phục vụ tốt việc sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng của hội trường và các phòng họp của trụ sở HĐND và UBND huyện, thường xuyên kiểm tra việc bảo vệ an toàn cơ quan, chăm sóc cây xanh, cảnh quan khuôn viên cơ quan luôn xanh - sạch - đẹp. Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đến liên hệ công tác để xe đúng nơi quy định;

- Quản lý và vận hành máy phát điện dự phòng theo quy trình, quy chế quản lý và vận hành máy phát đã được ban hành; Thủ kho của Văn phòng có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và cấp phát Văn phòng phẩm và tài sản của Văn phòng khi có phiếu xuất nhập của lãnh đạo văn phòng;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng phân công.

13. Đồng chí Lỳ Xú Nu - Nhân viên phục vụ

- Có trách nhiệm phục vụ tốt công tác hậu cần, trà nước và đảm bảo vệ sinh khu vực được phân công: Vệ sinh trong phòng làm việc của Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo Văn phòng; đảm bảo vệ sinh toàn bộ hành lang và nhà vệ sinh tầng 2, sảnh tầng 1 trụ sở UBND huyện, nhà khách của UBND huyện; có trách nhiệm đáp ứng và thay thế kịp thời những hư hao của vật rẻ tiền mau hỏng; quản lý và bổ sung kịp thời những vật dụng trong các phòng làm việc của Lãnh đạo ( chè, nước );

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng phân công.

14. Bộ phận lái xe

- Giao phụ trách quản lý xe: Đồng chí Khoàng Thanh Cà - Lái xe: 25A 000.64; Đồng chí Phạm Văn Long - Lái xe: 25C 0325; Đồng chí Lò Văn Chương - Lái xe: 25A 002.14;

- Nhiệm vụ: Thường xuyên có mặt tại cơ quan trước giờ làm việc 15 phút để nhận nhiệm vụ, trường hợp đưa Lãnh đạo đi công tác sớm thì phải có mặt đúng thời gian theo yêu cầu của Lãnh đạo; tổ chức bảo dưỡng, rửa xe ôtô thường xuyên đảm bảo xe luôn được sạch sẽ; ôtô phải được đậu đỗ tại trụ sở cơ quan, không được đưa ôtô ra khỏi trụ sở khi chưa có sự điều động của Lãnh đạo Văn phòng, trừ trường hợp đột xuất, theo yêu cầu của Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND huyện; ngoài thời gian lái xe phục vụ Lãnh đạo đi công tác, thì phải có mặt tại cơ quan theo giờ hành chính đã quy định, trừ trường hợp đi công tác dài ngày ( trên 5 ngày trong một chuyến ) thì được phép nghỉ ngơi ở nhà một ngày. Thực hiện điều động phương tiện theo quy định tại Điều 18, Quyết định số 01/QĐ-VP, ngày 01/01/2018 của Văn phòng HĐND-UBND huyện;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng phân công.

    • --------------------------------------------

Tin liên quan

Sơ đồ tổ chức chính quyền huyện Mường Tè(04/04/2017 3:08:02 CH)

Văn phòng HĐND - UBND(11/11/2014 9:18:21 SA)

Lãnh đạo UBND Huyện(11/11/2014 9:17:44 SA)

Quy chế làm việc UBND Huyện 2016-2021(11/11/2014 9:12:47 SA)

Tin mới nhất

Lời kiêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung bị thiệt hại do mưa, bão(23/10/2020 4:13:30 CH)

Thông báo thay đổi địa điểm hội nghị Báo cáo viên(23/10/2020 8:57:49 SA)

Phê duyệt Danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/10/2020 4:30:20 CH)

Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng (20/10/2020 10:04:19 SA)

Ủng hộ xây dựng quỹ "vì người nghèo" huyện Mường Tè năm 2020(19/10/2020 1:59:04 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Email: vp.muongte@laichau.gov.vn - SĐT: 0213.3881.470 (Phụ trách Văn phòng) - 0213.3881.589 (Thư ký)
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.
top
down