LIÊN KẾT NGOÀI TRANG

Trang chủ Tổ chức bộ máy UBND Huyện

Văn phòng HĐND - UBND huyện

(Ngày đăng :11/11/2014 9:18:21 SA)

(muongte.laichau.gov.vn)

Tên đơn vị: VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ

Địa chỉ liên lạc: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Điện thoại

+ Chánh Văn Phòng SĐT: 0213.3881470 (Phụ trách)

+ Văn thư: 0213.3881110

+ Một Cửa - Công nghệ thông tin: 0213.3881589

+ Tiếp dân: 0213.3880433

+ Chuyên Viên: 0213.3881860

+ Kế toán - Thủ quỹ: 0213.3881406

Mail công vụ: vp.muongte@laichau.gov.vn

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Ảnh Chân Dung

Chức vụ

Điện thoại

1

 

Đ/c 

 

Chánh Văn phòng

 

2

 

Đ/c Lý Anh Sinh

Phó Chánh Văn phòng

0868301287

3

Đ/c Trịnh Xuân Đại

 

Phó Chánh Văn phòng 

0916255668

 

       

 II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

3. Đồng chí Lưu Thị Lành - Chuyên viên tổng hợp lĩnh vực xây dựng cơ bản, lâm nghiệp, nông nghiệp & phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường

- Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng tổng hợp theo dõi lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi, lâm nghiệp, nông nghiệp & phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, xây dựng nông thôn mới; thẩm định các báo cáo, đề án, kế hoạch, tờ trình, v.v… do các cơ quan, đơn vị thuộc huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành theo lĩnh vực phụ trách;

- Phối hợp với các phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổng hợp thẩm định các báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm của UBND huyện; đôn đốc các cơ quan xây dựng các báo cáo chuyên đề khác theo lĩnh vực phân công; giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan khối kinh tế, tổng hợp các Hội đồng, Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công;

- Tham dự đầy đủ các Hội nghị của UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách; ghi biên bản các cuộc họp và ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND huyện để tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng ban hành thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo UBND huyện;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo Văn phòng phân công.

4. Đồng chí Lê Hoàng Dũng - Chuyên viên tổng hợp phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, dân tộc, tôn giáo giảm nghèo

- Giúp Lãnh đạo Văn phòng tổng hợp theo dõi lĩnh vực; Giáo dục, Văn hóa – Xã hội, dân tộc, tôn giáo, giảm nghèo; thẩm định các báo cáo, đề án, kế hoạch, tờ trình… do các cơ quan, đơn vị thuộc huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành theo lĩnh vực phụ trách;

- Giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan khối Văn hóa - Xã hội, các đoàn thể huyện, các hội nghề nghiệp, các Hội đồng, Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công;

- Tham dự đầy đủ các Hội nghị của UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách; ghi biên bản các cuộc họp và ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND huyện để tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng ban hành thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo UBND huyện;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo Văn phòng phân công.

5. Đồng chí Vàng Thị Nhung - Chuyên viên tổng hợp trực tiếp tham mưu giúp việc cho Thường trực HĐND huyện

- Trực tiếp giúp việc công tác HĐND huyện, chịu trách nhiệm soạn thảo các văn bản liên quan đến hoạt động của HĐND và Thường trực HĐND huyện; xây dựng báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri để Thường trực HĐND huyện báo cáo tại kỳ họp; theo dõi, đôn đốc các cơ quan được UBND huyện giao nhiệm vụ trả lời những ý kiến đề xuất, kiến nghị của cử tri mà đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện chuyển đến, sau đó tổng hợp thành báo cáo của UBND huyện trả lời tại các kỳ họp HĐND huyện;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện và Lãnh đạo Văn phòng phân công.

6. Đồng chí Nguyễn Thị Hà – Chuyên viên phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "Một cửa"

- Giúp Chánh Văn phòng thực hiện theo đúng Quy chế hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông" của UBND huyện; là đầu mối thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả các lĩnh vực: Đất đai; cấp Giấy phép xây dựng; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và hợp tác xã theo đúng thủ tục, trình tự quy định; định kỳ hàng tháng tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả giải quyết yêu cầu của tổ chức, công dân theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện;

- Giúp lãnh đạo Văn phòng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện; xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi hoạt động việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trên phầm mềm một cửa điện tử VNPT-Egate của các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan đơn vị theo quy định tại Công văn số 1047/UBND-CCHC, ngày 29/12/2017 của UBND huyện về việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Văn phòng phân công.

7. Đồng chí Lù Nam Dương - Chuyên viên phụ trách công tác tiếp công dân, phòng chống tham nhũng.

- Trực tiếp tham mưu công tác tiếp dân theo quy định tại Quyết định số 830/QĐ-UBND, ngày 02/6/2015 của UBND huyện về quy chế hoạt động của Ban tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện Mường Tè;

- Tham mưu cho Ban tiếp công dân của huyện thực hiện chế độ báo cáo công tác tiếp dân theo quy định tại Công văn số 170/BTCD, ngày 28/12/2017 của Ban tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu;

- Phối hợp với Thanh tra huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện kiểm tra việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn;

- Tham mưu cho Chánh Văn phòng: Theo dõi, đôn đốc tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện sau các kết luận thanh tra, kiểm toán; báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Văn phòng phân công.

8. Đồng chí Lỳ Phì Phạ - Chuyên viên phụ trách đối ngoại, nội chính, tư pháp

- Tham mưu cho Chánh Văn phòng: Xây dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo công tác đối ngoại ( tháng, quý, năm ) của huyện; công tác Lễ tân đón tiếp đoàn ra, đoàn vào; công tác đối ngoại nhân dân;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng theo dõi, đôn đốc tổng hợp báo cáo, thẩm định trình ký các văn bản thuộc lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, tư pháp, thi đua khen thưởng, kỷ luật; các văn bản thuộc lĩnh vực Công an, Quân sự tham mưu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Văn phòng phân công.

9. Đồng chí Tống Văn Nức - Chuyên viên phụ trách ứng dụng Công nghệ thông tin

- Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng: Xây dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; theo dõi, đôn đốc tổng hợp báo cáo, thẩm định trình ký các văn bản thuộc lĩnh vực: Ứng dụng công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử; theo dõi đôn đốc việc thực hiện các ứng dụng phần mềm: VNPT-EOffice, VNPT-IGate, Chữ ký số, Mail công vụ… của các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện; quản lý Trang thông tin điện tử của huyện theo quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử được quy định tại quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND huyện.

- Tham mưu cho Chánh văn phòng theo dõi vận hành, quản lý, bảo trì bảo dưỡng các trang thiết bị điện tử của Văn phòng: Hệ thống mạng Internet của trụ sở UBND huyện; hệ thống máy tính, máy Photocopy, máy Scan và máy Fax của Văn phòng; phối hợp với Trung tâm viễn thông và UBND các xã quản lý vận hành hệ thống phòng họp trực tuyến từ huyện đến các xã; quản lý, vận hành hệ thống âm thanh hội trường tầng 3 - trụ sở làm việc UBND huyện phục vụ các cuộc họp, hội nghị;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Văn phòng phân công.

10. Đồng chí Hỏ Thị Di - Cán sự phụ trách Văn thư - Lưu trữ

- Thực hiện chức năng quản lý, tiếp nhận và phát hành văn bản, giấy mời họp, hội nghị của HĐND, UBND huyện và Văn phòng; thực hiện tiếp nhận và xứ lý văn bản điện tử đi, đến trên phần mềm Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành VNPT-Eoffice theo quy định;

- Thực hiện việc chuyển giao hồ sơ trình ký theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng giữa các bộ phận trong Văn phòng, cũng như giữa Văn phòng với các phòng, ban, ngành huyện, các xã, thị trấn có liên quan và theo dõi quá trình luân chuyển của hồ sơ, văn bản;

- Quản lý con dấu (ấn chỉ) theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không được giao dấu cho người không có trách nhiệm sử dụng dấu, khi chưa có ý kiến của Chánh Văn phòng;

- Thực hiện chế độ thống kê tài liệu lưu trữ, báo cáo tình hình quản lý công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ của Văn phòng với cơ quan nhà nước cấp trên;

- Thu thập, chỉnh lý, thống kê tài liệu đưa vào bảo quản và phục vụ việc khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng phân công.

12. Đồng chí Vi Thị Vui - Công chức Kế toán

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho chủ tài khoản Văn phòng đảm bảo kinh phí phục vụ hoạt động của HĐND, UBDN huyện; Quản lý và sử dụng có hiệu quả toàn bộ tài sản của cơ quan;

- Tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức trong cơ quan;

- Viết lệnh điều xe, giấy đi đường cho cán bộ, công chức trong Văn phòng đi công tác sau khi đã có đầy đủ thông tin và xác nhận của của lãnh đạo Văn phòng trong phiếu yêu cầu dùng xe. Đồng thời, theo dõi đôn đốc việc hoàn thiện chứng từ sau chuyến công tác theo quy định tại Khoản 4, Điều 18, Quyết định số 01/QĐ-VP, ngày 01/01/2018 của Văn phòng HĐND-UBND huyện;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng phân công.

13. Đồng chí Bạc Thị Hằng - Công chức thủ quỹ

- Thủ quỹ của cơ quan Văn phòng, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cán bộ kế toán quản lý quỹ tiền mặt, chi trả các loại, kinh phí, chế độ kịp thời, đúng quy định;

- Việc tạm ứng tiền trong cơ quan từ 500.000 đồng trở lên phải có ý kiến của Chủ tài khoản hoặc Chủ tài khoản thứ hai;

- Giúp Lãnh đạo Văn phòng thực hiện việc tổ chức phục vụ ăn, nghỉ cho khách đến làm việc; phục vụ hậu cần cho các kỳ họp của HĐND, các cuộc họp, Hội nghị do Lãnh đạo UBND huyện triệu tập;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng phân công.

14. Đồng chí Lành Văn Vằn - Nhân viên bảo vệ

- Có trách nhiệm bảo vệ an toàn cơ quan, thường xuyên có mặt tại cơ quan để phục vụ tốt cho công tác bảo vệ; tự bố trí sắp xếp thời gian trực cơ quan vào giờ hành chính, ngoài giờ, ban đêm, ngày nghỉ đảm bảo trụ sở HĐND và UBND huyện thường xuyên có người trực (trừ trường hợp đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Văn phòng). Thực hiện việc đóng, mở cửa cơ quan đúng giờ quy định, bơm nước và sử dụng nước tiết kiệm. Bảo quản tốt các thiết bị điện, nước; phục vụ tốt việc sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng của hội trường và các phòng họp của trụ sở HĐND và UBND huyện, thường xuyên kiểm tra việc bảo vệ an toàn cơ quan, chăm sóc cây xanh, cảnh quan khuôn viên cơ quan luôn xanh - sạch - đẹp. Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đến liên hệ công tác để xe đúng nơi quy định;

- Quản lý và vận hành máy phát điện dự phòng theo quy trình, quy chế quản lý và vận hành máy phát đã được ban hành; Thủ kho của Văn phòng có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và cấp phát Văn phòng phẩm và tài sản của Văn phòng khi có phiếu xuất nhập của lãnh đạo văn phòng;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng phân công.

15. Đồng chí Lỳ Xú Nu - Nhân viên phục vụ

- Có trách nhiệm phục vụ tốt công tác hậu cần, trà nước và đảm bảo vệ sinh khu vực được phân công: Vệ sinh trong phòng làm việc của Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo Văn phòng; đảm bảo vệ sinh toàn bộ hành lang và nhà vệ sinh tầng 2, sảnh tầng 1 trụ sở UBND huyện, nhà khách của UBND huyện; có trách nhiệm đáp ứng và thay thế kịp thời những hư hao của vật rẻ tiền mau hỏng; quản lý và bổ sung kịp thời những vật dụng trong các phòng làm việc của Lãnh đạo ( chè, nước );

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng phân công.

16. Bộ phận lái xe

- Giao phụ trách quản lý xe: Đồng chí Khoàng Thanh Cà - Lái xe: 25A 000.64; Đồng chí Phạm Văn Long - Lái xe: 25A 001.52; Đồng chí Lò Văn Chương - Lái xe: 25A 002.14;

- Nhiệm vụ: Thường xuyên có mặt tại cơ quan trước giờ làm việc 15 phút để nhận nhiệm vụ, trường hợp đưa Lãnh đạo đi công tác sớm thì phải có mặt đúng thời gian theo yêu cầu của Lãnh đạo; tổ chức bảo dưỡng, rửa xe ôtô thường xuyên đảm bảo xe luôn được sạch sẽ; ôtô phải được đậu đỗ tại trụ sở cơ quan, không được đưa ôtô ra khỏi trụ sở khi chưa có sự điều động của Lãnh đạo Văn phòng, trừ trường hợp đột xuất, theo yêu cầu của Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND huyện; ngoài thời gian lái xe phục vụ Lãnh đạo đi công tác, thì phải có mặt tại cơ quan theo giờ hành chính đã quy định, trừ trường hợp đi công tác dài ngày ( trên 5 ngày trong một chuyến ) thì được phép nghỉ ngơi ở nhà một ngày. Thực hiện điều động phương tiện theo quy định tại Điều 18, Quyết định số 01/QĐ-VP, ngày 01/01/2018 của Văn phòng HĐND-UBND huyện;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng phân công.

Tin liên quan

UBND huyện khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 52(24/11/2020 2:14:42 CH)

Sơ đồ tổ chức chính quyền huyện Mường Tè(04/04/2017 3:08:02 CH)

Văn phòng HĐND - UBND huyện(11/11/2014 9:18:21 SA)

Lãnh đạo UBND Huyện(11/11/2014 9:17:44 SA)

Quy chế làm việc UBND Huyện 2016-2021(11/11/2014 9:12:47 SA)

Tin mới nhất

Công văn v/v tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 3/2021(05/03/2021 5:01:34 CH)

Công an huyện Mường Tè Triển khai làm thẻ căn cước gắn chíp điện tử cho các đồng chí trong BTV Huyện ủy(03/03/2021 8:05:08 SA)

Thông báo chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy, BTV HU, BCH Đảng bộ huyện tháng 3 năm 2021(02/03/2021 2:35:53 CH)

Thông báo lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 03 năm 2021(01/03/2021 11:14:59 SA)

Tài liệu hội nghị thứ 55-UBND huyện(09/02/2021 10:23:06 SA)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT TRONG TRANG

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Số điện thoại: 0213.3881.470 (Phụ trách Văn phòng) - 0213.3881.589 (Thư ký Ban biên tập)
Mail Công vụ: vp.muongte@laichau.gov.vn - Gmail (Thư ký, nhận bài viết): tongnuc@gmail.com
Giấy phép số: 863/GCTM-STTTT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 16/06/2020
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.