Trang thông tin điện tử
Huyện Mường Tè

Đảng bộ huyện Mường Tè học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) của Đảng

Thứ tư - 05/08/2015 23:55 406 0

Mường Tè là huyện vùng cao biên giới có diện tích rộng và là địa bàn xa sôi nhất của tỉnh Lai Châu. Toàn huyện có 14 xã, thị trấn với 10 dân tộc cùng sinh sống, mật độ dân cư thưa thớt, trình độ nhận thức của một số Nhân dân đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế, đời sống gặp nhiều khó khăn, văn hóa xã hội chậm phát triển, nhiều tệ nạn và hủ tục lạc hậu vẫn chưa được xóa bỏ. Đảng bộ huyện có 60 chi, đảng bộ trực thuộc với tổng số 2618 đảng viên. Trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung triển khai thực hiện. Vì vậy, đã tập trung lãnh đạo, gắn với hiệm vụ chính trị hàng năm của Đảng bộ, từ đó đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW một cách thiết thực, hiệu quả.

 

 

 

Gắn với trách nhiệm lớn lao của Đảng bộ, ngay sau khi có kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Tè đã ban hành Quyết định thành lập Bộ phận giúp việc, quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc; hàng năm có kế hoạch rà soát, bổ sung kiện toàn. Chỉ đạo Bộ phận giúp việc và Ban Tuyên giáo thường xuyên ban hành những văn bản hướng dẫn các chi, đảng bộ tổ chức thực hiện; tiến hành kiểm tra, khảo sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của các chi, đảng bộ cơ sở. Các thành viên của Bộ phận giúp việc đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc đôn đốc, kiểm tra các chi, đảng bộ đẩy mạnh học tập và làm theo Bác. Chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện chuyên đề từng năm, tài liệu học tập và làm theo lời Bác dạy trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu, kế hoạch giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch từng năm đến các chi, đảng bộ cơ sở.

Năm 2011- 2012 Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức triển khai Kế hoạch số 13-KH/HU ngày 30/11/2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015” và chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của Nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” cho cán bộ chủ chốt với 196/215 đ/c tham gia đạt 91,2%. Đồng thời, chỉ đạo các chi, đảng bộ triển khai học tập các chuyên đề đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Năm 2013, chỉ đạo tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” gắn với làm theo lời dặn của Bác trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu ngày 12/12/1953 tới 78/89 đồng chí là Bí thư các chi, đảng bộ, thành viên bộ phận giúp việc, các đồng chí báo cáo viên, đạt 87.6%. Đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ triển khai học tập các chuyên đề đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.  Năm 2014, Ban Thường vụ đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; các chuyên đề học tập, làm theo lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Kết quả: Tại hội nghị cấp huyện có 77/85 cán bộ chủ chốt tham gia, đạt 91%; cấp cơ sở đã mở 197 lớp với 9.614 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia. Ngày 06/02/2015 năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo mở 01 hội nghị chủ chốt cấp huyện học tập chuyên đề: “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” với 76/85 đồng chí tham gia học tập đạt 89%. Đối với cấp cơ sở, triển khai từ ngày 10/2 đến 30/3 năm 2015 với tổng số 266 lớp, có 3.993 lượt cán bộ, đảng viên công chức, viên chức tham gia học tập, đạt 99.3%. Phương pháp tổ chức học tập chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đều bám sát vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI). Đa số các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo, những hạn chế, khuyết điểm đã từng bước được khắc phục, đặc biệt là việc đẩy lùi tệ nạn ma túy trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo việc thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Quy định về trách nhiệm nêu gương theo Quy định 101 của Ban Bí thư. Đại đa số các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy từ huyện đến cơ sở thường xuyên gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, có tinh thần trách nhiệm với công việc, luôn nêu cao tinh thần tự giác, có ý thức tự phê bình và phê bình, gương mẫu trong học tập, đi đầu trong việc làm theo. Một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt tích cực, giành nhiều thời gian bám, nắm tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời những băn khoăn, vướng mắc, bức xúc của người dân như: Công tác di dân tái định cư, giải toả đền bù, việc khắc phục các hậu quả của thiên tai, việc cấp phát các chế độ, chính sách cho Nhân dân…. Từ đó đã tiếp tục tạo dựng và củng cố được niềm tin của Nhân dân các dân tộc huyện Mường Tè đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập Chỉ thị 03 gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 luôn được Đảng bộ quan tâm. Ban Thường vụ đã tiến hành kiểm tra 3 cuộc đối với 9 tổ chức cơ sở đảng, chỉ đạo Bộ phận giúp việc BTV thực hiện kiểm tra 3 cuộc đối với 10 tổ chức đảng, các tổ chức đảng hàng năm vẫn tiến hành tự kiểm tra theo kế hoạch của cấp trên. Qua kiểm tra, các chi, đảng bộ cơ bản đã thực hiện theo kế hoạch và hướng dẫn, có những chi, đảng bộ đã vận dụng linh hoạt, phù hợp với thực tế cơ sở: xây dựng các chuẩn mực làm theo Bác niêm yết tại cơ quan, đơn vị; tổ chức đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân. Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được Đảng bộ huyện gắn với việc triển khai, thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI), các tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của huyện, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết TW4.

Ban Thường vụ thường xuyên chỉ đạo công tác sơ kết hàng năm của các chi, đảng bộ. Năm 2013, Đảng bộ huyện tổ chức sơ kết 2 năm và biểu dương những điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; năm 2015, Đảng bộ huyện tổ chức sơ kết 4 năm và biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác. Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã có 25 tập thể, 66 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được biểu dương, khen thưởng cấp huyện; 3 tập thể, 8 cá nhân được biểu dương cấp tỉnh. Huyện đã chỉ đạo phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc thi đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Kết quả đợt 1 toàn huyện đã có 178 tác phẩm dự thi, huyện đã lựa chọn 14 tác phẩm xuất sắc gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, đã có 3 tác phẩm đạt giải; đợt 2 có 123 tác phẩm dự thi cấp huyện, huyện đã lựa chọn 20 tác phẩm gửi dự thi cấp tỉnh.

Tóm lại, sau hơn 4 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI), các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Một số chi, đảng bộ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện một cách khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Sau khi tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc đã có sự chuyển biến về tư tưởng, tích cực phấn đấu học tập và làm theo tấm gương của Bác, tạo nên phong trào thi đua ở từng tổ chức đảng cơ sở cũng như cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo Bác đã từng bước hạn chế hiện tượng cửa quyền, quan liêu, hách dịch, tham nhũng lãng phí, đồng thời nâng cao ý thức tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân. Bên cạnh đó phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo được Nhân dân hưởng ứng tích cực. Từ đó, Nhân dân đã tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng,  tập trung phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống. Trong quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã được biểu dương và nhân rộng.

Tuy vậy, vẫn còn một số hạn chế mà Đảng bộ huyện cần rút kinh nghiệm để thực hiện tôt hơn Chỉ thị 03 và Nghị quyết TW4 của Đảng trong những năm tiếp theo, đó là: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 ở một số chi đảng bộ chưa thực sự rõ nét. Phong trào học tập và làm theo gương Bác chưa thực sự sôi nổi, những gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện chưa nhiều, chưa có sức lan toả, ảnh hưởng lớn; Một số chi, đảng bộ chỉ đạo tổ chức quán triệt học tập chưa cụ thể, thiết thực. Các bản đăng ký làm theo Bác của một số cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân; Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa lôi cuốn được đông đảo thanh, thiếu niên tham gia, chất lượng, hiệu quả chưa cao; Công tác tuyên truyền chưa được duy trì thường xuyên liên tục...

Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ huyện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng, nhằm tạo phong trào học tập làm theo Bác một cách sôi nổi, đem lại chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Đảng bộ huyện đã đề ra một số nhiệm vụ giải pháp sau:

Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, tăng cường công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện hiệu quả việc học tập các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và học tập, làm theo thư của Bác gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành sinh hoạt thường xuyên trong các chi bộ gắn với thực hiện các nhóm giải pháp của Nghị quyết TW4 (khóa XI). Tăng cường chỉ đạo các chi, đảng bộ tổ chức nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội.

 Chỉ đạo thực hiện việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo Bác hàng năm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm những nội dung đã đăng ký trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị hàng tháng và lấy đó làm tiêu chí để đánh giá chất lượng đảng viên và cán bộ công chức hàng năm. Chỉ đạo sát sao việc rà soát, xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với các chi, đảng bộ, các cơ quan đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng kiểm tra giám sát những việc làm cụ thể của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là việc thực hiện quy chế, tác phong, phong cách, lề lối làm việc và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, xã, thị trấn. Hàng năm, tiến hành sơ tổng kết phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh cụ thể, phù hợp với đặc thù công việc và tình hình thực tiễn, biến thành những khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, để cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện.

Thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp trên, chắc chắn Đảng bộ huyện Mường Tè sẽ là một trong những lá cờ đầu của tỉnh ta trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị cũng như việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

Tác giả: Trịnh Tuấn Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 03/2024
UBND huyện Mường Tè đã giải quyết
100%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 188
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 65
Đã tiếp nhận: 52
Đã giải quyết: 50
Quá hạn: 0 - 0%
Trước & đúng hạn: 50 - 100%
(tự động cập nhật vào lúc
00:21:33, 04/03/2024)
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay2,089
  • Tháng hiện tại14,886
  • Tổng lượt truy cập9,615,404
Bản đồ hành chính
http://muongte.techminhphuc.com/uploads/banners/bandolaichau.png
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down