Trang thông tin điện tử
Huyện Mường Tè
Huyện ủy
Email:vphu.muongte@laichau.gov.vn
Điện thoại:02133881366
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Thường trực Huyện ủy
1 Lý Anh Hừ
Điện thoại:0919 942185
Email: hula.muongte@laichau.gov.vn
Bí thư Huyện ủy Lý Anh Hừ
2 Trần Đức Hiển
Điện thoại:0965679888
Email: hientd.muongte@laichau.gov.vn
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Đức Hiển
Văn phòng Huyện ủy
Email:vphu.muongte@laichau.gov.vn
3 Đinh Văn Cương
Điện thoại:0946668638
Email: cuongdv.muongte@laichau.gov.vn
Phó chánh văn phòng Đinh Văn Cương
4 Đỗ Đức Thông
Điện thoại:0982458818
Email: thongdd.muongte@laichau.gov.vn
Phó chánh văn phòng Đỗ Đức Thông
Ban Tổ chức Huyện ủy Mường Tè
5 Trịnh Tuấn Anh
Điện thoại:0912316249
Email: anhtt.muongte@laichau.gov.vn
Trưởng ban Trịnh Tuấn Anh
6 Bùi Văn Ản
Điện thoại:0916352833
Email: anbv.muongte@laichau.gov.vn
Phó trưởng ban Bùi Văn Ản
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Tè
7 Nguyễn Đức Thật
Điện thoại:0915702559
Email: thatnd.muongte@laichau.gov.vn
Trưởng ban Nguyễn Đức Thật
8 Phạm Thị Thanh Xuân
Điện thoại:0858725584
Email: xuanptt.muongte@laichau.gov.vn
Phó trưởng ban Phạm Thị Thanh Xuân
Ban Dân vận Huyện ủy Mường Tè
9 Lò Thị Chanh
Trưởng ban Lò Thị Chanh
10 Mào Văn Tuấn
Phó trưởng ban Mào Văn Tuấn
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mường Tè
11 Lù Thanh Xá
Trưởng ban Lù Thanh Xá
12 Nguyễn Văn Dục
Phó trưởng ban Nguyễn Văn Dục
Trung tâm chính trị
13 Nguyễn Đức Thật
Giám đốc Nguyễn Đức Thật
14 Phùng Văn Nghị
Phó Giám đốc Phùng Văn Nghị
Ủy ban nhân dân huyện
Email:muongte@laichau.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Lãnh đạo UBND huyện
1 Đao Văn Khánh
Điện thoại:0838698666
Email: khanhdv.muongte@laichau.gov.vn
Chủ tịch UBND huyện Đao Văn Khánh
2 Nguyễn Trường Giang
Điện thoại:0977769373
02133881120
Email: giangnt.muongte@laichau.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Trường Giang
3 Nguyễn Minh Hiếu
Điện thoại:0912659235
02133881125
Email: hieunm.muongte@laichau.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Minh Hiếu
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email:vp.muongte@laichau.gov.vn
4 Nguyễn Văn Dưỡng
Điện thoại:0973633559
02313881112
Email: duongnv.muongte@laichau.gov.vn
Chánh văn phòng Nguyễn Văn Dưỡng
5 Lê Hoàng Dũng
Điện thoại:0912951616
0213.3881.240
Email: dunglh.muongte@laichau.gov.vn
Phó chánh văn phòng Lê Hoàng Dũng
6 Phùng Xuân Kiên
Điện thoại:0973678638
0213.3881.860
Email: kienpx.muongte@laichau.gov.vn
Phó Chánh văn phòng Phùng Xuân Kiên
7 Lù Nam Dương
Điện thoại:0916346450
0213.3881.860
Email: duongln.muongte@laichau.gov.vn
Chuyên viên Lù Nam Dương
8 Lỳ Phì Phạ
Điện thoại:0988214098
Email: phalp.muongte@laichau.gov.vn
Chuyên viên Lỳ Phì Phạ
9 Đao Văn Bắc
Điện thoại:0384752190
Email: bacdv.muongte@laichau.gov.vn
Chuyên viên Đao Văn Bắc
10 Bạc Thị Hằng
Điện thoại:0367888366
0213.3881.406
Email: hangbt.muongte@laichau.gov.vn
Thủ quỹ Bạc Thị Hằng
11 Nguyễn Thị Hà
Điện thoại:0946830406
0213.3881.589
Email: hant.muongte@laichau.gov.vn
Chuyên viên
Bộ phận Một cửa - Tiếp công dân
Nguyễn Thị Hà
12 Tống Văn Nức
Điện thoại:0812.634.555
0213.3881.589
Email: nuctv.muongte@laichau.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
Tống Văn Nức
13 Hỏ Thị Di
Điện thoại:0985923245
0213.3881.110
Email: diht.muongte@laichau.gov.vn
Văn thư Hỏ Thị Di
14 Chu Xé Cà
Điện thoại:0814999286
Chuyên viên Chu Xé Cà
15 Lê Thị Thúy Ngân
Điện thoại:0912744290
Chuyên viên Lê Thị Thúy Ngân
16 Nguyễn Ngọc Hà
Điện thoại:0988564677
Chuyên viên Nguyễn Ngọc Hà
Hội đồng nhân dân huyện
Email:muongte@laichau.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Thường trực HĐND huyện
1 Vàng Văn Thắng
Điện thoại:0914331773
0213.3881268
Email: thangvv.muongte@laichau.gov.vn
Chủ tịch HĐND huyện Vàng Văn Thắng
2 Nguyễn Xuân Trường
Điện thoại:
0213.3880.866
Email: truongnx.muongte@laichau.gov.vn
Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Xuân Trường
Ban Kinh tế - Xã hội
3 Hoàng Xuân Dũng
Điện thoại:0911621866
Email: dunghx.muongte@laichau.gov.vn
Trưởng ban Hoàng Xuân Dũng
4 Đặng Thị Phòng

Email: phongdt.muongte@laichau.gov.vn
Phó Trưởng ban Đặng Thị Phòng
Ban pháp chế
5 Lù Thanh Xá
Trưởng ban Lù Thanh Xá
6 Vàng Trường Giang
Phó Trưởng ban Vàng Trường Giang
Ban dân tộc
7 Tống Văn Hải
Trưởng ban Tống Văn Hải
Đơn vị hành chính
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Thị trấn Mường Tè
1 Trần Viết Ánh

Email: anhtv.muongte@laichau.gov.vn
Bí thư Đảng ủy thị trấn Trần Viết Ánh
2 Vàng Văn Minh

Email: minhvv.ttmt@laichau.gov.vn
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Vàng Văn Minh
3 Nguyễn Văn Thành

Email: thanhmv.muongte@laichau.gov.vn
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Nguyễn Văn Thành
4 Lý Thị The
Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Lý Thị The
5 Lùng Văn Sinh

Email: sinhlv.ttmt@laichau.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lùng Văn Sinh
6 Lỳ Go Ky

Email: kylg.muongte@laichau.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lỳ Go Ky
Xã Bum Nưa
7 Trần Văn Tâm

Email: tamtv.bumnua@laichau.gov.vn
Bí thư Đảng ủy Trần Văn Tâm
8 Mào Văn Phụi
Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND Mào Văn Phụi
9 Pờ Văn Hoàn

Email: hoanpv.bumnua@laichau.gov.vn
Phó Chủ tịch HĐND Pờ Văn Hoàn
10 Vàng Thị Thánh

Email: thanhvt.bumnua@laichau.gov.vn
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Vàng Thị Thánh
11 Vàng Văn Thọ

Email: thovv.bumnua@laichau.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Vàng Văn Thọ
12 Vàng Văn Trung
Phó Chủ tịch UBND Vàng Văn Trung
Xã Bum Tở
13 Lý Anh Sinh
Bí thư Đảng ủy Lý Anh Sinh
14 Phàn A Minh
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phàn A Minh
15 Vàng Hù Chờ
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Vàng Hù Chờ
16 Pờ Khừ Xá
Phó Chủ tịch HĐND xã Pờ Khừ Xá
17 Vàng Xé Lòng
Phó Chủ tịch UBND Vàng Xé Lòng
18 Lý Mò Pứ
Phó Chủ tịch UBND Lý Mò Pứ
Xã Ka Lăng
Email:kalang.muongte@laichau.gov.vn
19 Phùng Xì Che
Điện thoại:0962 705 672
Bí thư Đảng ủy xã Phùng Xì Che
20 Lỳ Mò Hừ
Điện thoại:0943 007 482
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lỳ Mò Hừ
21 Lù Gió Nu
Phó Chủ tịch HĐND xã Lù Gió Nu
22 Khoàng Xì Chừ
Điện thoại:0396 595 076
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Khoàng Xì Chừ
23 Lỳ Ló Hừ
Điện thoại:0979 782 531
Phó Chủ tịch UBND xã Lỳ Ló Hừ
24 Phùng Phù Cà
Điện thoại:0399 937929
Phó Chủ tịch UBND xã Phùng Phù Cà
Xã Can Hồ
25 Lỳ Xè Po
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lỳ Xè Po
26 Lý Thị Chanh
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Lý Thị Chanh
27 Pờ Chà Dú
Phó Chủ tịch HĐND xã Pờ Chà Dú
28 Pờ Gạ Chừ
Phó Chủ tịch UBND xã Pờ Gạ Chừ
29 Lỳ Gạ Xá
Phó Chủ tịch UBND xã Lỳ Gạ Xá
Xã Mù Cả
30 Lường Văn Nghen
Bí thư Đảng ủy Lường Văn Nghen
31 Khoàng Gia Xá
Phó Bí thư TT kiêm Chủ tịch HĐND Khoàng Gia Xá
32 Toán Go Sừ
Phó Chủ tịch HĐND xã Toán Go Sừ
33 Pờ Khừ Xá
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Pờ Khừ Xá
34 Lỳ Gia Tư
Phó Chủ tịch UBND xã Lỳ Gia Tư
35 Lỳ Gó Xè
Phó Chủ tịch UBND xã Lỳ Gó Xè
Xã Mường Tè
36 Nguyễn Khánh Yên
Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Khánh Yên
37 Phìn Văn Hanh
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phìn Văn Hanh
38 Lù Văn Tuấn
Phó Chủ tịch HĐND xã Lù Văn Tuấn
39 Tống Văn Thinh
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tống Văn Thinh
40 Lù Văn Chánh
Phó Chủ tịch UBND xã Lù Văn Chánh
41 Phìn Văn Tánh
Phó Chủ tịch UBND xã Phìn Văn Tánh
Xã Nậm Khao
42 Trịnh Đình Vụ
Bí thư Đảng ủy xã Trịnh Đình Vụ
43 Lý Văn Hiếu
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lý Văn Hiếu
44 Chang Văn Hân
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chang Văn Hân
45 Lý A Chế
Phó Chủ tịch HĐND xã Lý A Chế
46 Lò Văn Hạnh
Phó Chủ tịch UBND xã Lò Văn Hạnh
47 Lý Văn Lương
Phó Chủ tịch UBND xã Lý Văn Lương
Xã Pa Ủ
48 Đao Văn Thức
Bí thư Đảng ủy xã Đao Văn Thức
49 Phạm Hồng Bình
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phạm Hồng Bình
50 Lý Phí Giá
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lý Phí Giá
51 Sừng Khừ Chừ
Phó Chủ tịch HĐND xã Sừng Khừ Chừ
52 Tống Văn Luân
Phó Chủ tịch UBND Tống Văn Luân
53 Thàng Xuân Ly
Phó Chủ tịch UBND xã Thàng Xuân Ly
Xã Pa Vệ Sủ
54 Lý Mỹ Ly
Bí thư Đảng ủy xã Lý Mỹ Ly
55 Vàng Hà Chóng
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vàng Hà Chóng
56 Lò Phù Mé
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lò Phù Mé
57 Phản Phí Chóng
Phó Chủ tịch UBND xã Phản Phí Chóng
58 Giàng Ha Cà
Phó Chủ tịch UBND xã Giàng Ha Cà
59 Phùng Nhù Hừ
Phó Chủ tịch HĐND xã Phùng Nhù Hừ
Xã Tá Bạ
60 Pờ Pó Chừ
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Pờ Pó Chừ
61 Pờ Ha Xá
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Pờ Ha Xá
62 Lỳ Nhù Chừ
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lỳ Nhù Chừ
63 Khoàng Xì Xá
Phó Chủ tịch HĐND xã Khoàng Xì Xá
64 Đao Văn Tuệ
Phó Chủ tịch UBND xã Đao Văn Tuệ
65 Lỳ Xú Che
Phó Chủ tịch UBND xã Lỳ Xú Che
Xã Tà Tổng
66 Lỳ Phù Cà
Bí thư Đảng ủy xã Lỳ Phù Cà
67 Sùng A Chua
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sùng A Chua
68 Vàng A Lâu
Chủ tịch HĐND xã Vàng A Lâu
69 Sùng A Chứ
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sùng A Chứ
70 Giàng A Cay
Phó Chủ tịch HĐND xã Giàng A Cay
71 Sùng A Xá
Phó Chủ tịch UBND xã Sùng A Xá
72 Giàng A Chu
Phó Chủ tịch UBND xã Giàng A Chu
Xã Thu Lũm
73 Lỳ Pó Chừ
Bí thư Đảng ủy xã Lỳ Pó Chừ
74 Chu Lòng Hừ
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chu Lòng Hừ
75 Phùng Lòng Kà
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phùng Lòng Kà
76 Lỳ Ló Cà
Phó Chủ tịch HĐND xã Lỳ Ló Cà
77 Chu Xé Phạ
Phó Chủ tịch UBND xã Chu Xé Phạ
78 Chu Mụ Hừ
Phó Chủ tịch UBND xã Chu Mụ Hừ
Xã Vàng San
79 Lường Văn Nhung
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lường Văn Nhung
80 Chim Văn Thêm
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Chim Văn Thêm
81 Lò A Chu
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lò A Chu
82 Cà Văn Du
Phó Chủ tịch HĐND xã Cà Văn Du
83 Lẻo Văn Môn
Phó Chủ tịch UBND xã Lẻo Văn Môn
84 Vàng Văn Chính
Phó Chủ tịch UBND xã Vàng Văn Chính
Tổ chức chính trị xã hội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Hội Nông dân
1 Tống Văn Thi
Chủ tịch Tống Văn Thi
2 Tống Văn Đông
Phó Chủ tịch Tống Văn Đông
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
3 Tống Thị Vịnh
Điện thoại:0942235666
Chủ tịch Hội Tống Thị Vịnh
4 Vàng Gió Nhù
Điện thoại:0917948226
Email: nhu1978pnmt@gmail.com
Phó Chủ tịch Vàng Gió Nhù
Huyện Đoàn Mường Tè
5 Đao Thanh Loan
Điện thoại:0948992456
Bí thư Huyện Đoàn Đao Thanh Loan
6 Pờ Vũ Thanh Bình
Điện thoại:0833171991
Email: thanhbinhttb91@gmail.com
Phó Bí thư Huyện Đoàn Pờ Vũ Thanh Bình
Liên Đoàn Lao động
7 Vàng Thị Thu
Chủ tịch Vàng Thị Thu
8 Đao Thị Sơn
Phó Chủ tịch Đao Thị Sơn
UBMTTQ Việt Nam huyện
9 Vàng A So
Chủ tịch Vàng A So
10 Nguyễn Xuân Định
Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định
vieworg_catelist_full
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 06/2024
UBND huyện Mường Tè đã giải quyết
100%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 186
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 67
Đã tiếp nhận: 164
Đã giải quyết: 147
Quá hạn: 0 - 0%
Trước & đúng hạn: 147 - 100%
(tự động cập nhật vào lúc
03:31:33, 25/06/2024)
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay2,241
  • Tháng hiện tại114,366
  • Tổng lượt truy cập10,064,959
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down