Trang thông tin điện tử
Huyện Mường Tè
Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
  • Địa chỉ trụ sở: Khu phố 8 -Thị trấn Mường Tè - Mường Tè - Lai Châu

Lùng Văn Sáng

Lùng Văn Sáng

Trưởng phòng
31/12/1969

Lý Văn Hưng

Lý Văn Hưng

Phó trưởng phòng
31/12/1969

Lý Văn Sâm

Lý Văn Sâm

Phó trưởng phòng
31/12/1969

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy
Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện có tổng số 07 đồng chí, trong đó: lãnh đạo 04 đồng chí (01 Trưởng phòng, 03 Phó Trưởng phòng); 02 đồng chí công chức, 01 đồng chí kế toán.
2. Phân công nhiệm vụ
2.1. Đồng chí Tống Văn Thi - Trưởng phòng -  Phụ trách chung
Tham mưu giúp UBND huyện công tác lập, trình quy hoạch, kế hoạch, đề án dài hạn, hàng năm về: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, phát triển nông thôn, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, HTX nông nghiệp; ngành nghề, làng nghề nông thôn; công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai; thường trực Văn phòng điều phối NTM; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; Sở Nông nghiệp & PTNT về mọi hoạt động của ngành Nông nghiệp & PTNT trên địa bàn huyện. Thẩm định, đăng ký, cấp giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật. Ký các loại văn bản, báo cáo thuộc thẩm quyền báo cáo Huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan có liên quan. Quản lý và theo dõi các nguồn vốn do ngân sách Nhà nước hỗ trợ qua Phòng Nông nghiệp & PTNT.
2.2. Đồng chí Phạm Xuân Diệu - Phó trưởng phòng: Phụ trách lĩnh vực Trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp, thú y, bảo vệ thực vật; chất lượng an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản và thuỷ sản; bảo vệ và phát triển rừng; dạy nghề, thẩm định lĩnh vực nông nghiệp. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác phụ trách và văn bản khác khi Trưởng phòng uỷ quyền. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện uỷ, UBND huyện triệu tập, Trưởng phòng phân công, dự các cuộc họp có liên quan các ngành, các xã, thị trấn (nếu được mời). Chủ tài khoản khi được ủy quyền.
2.3. Đồng chí Lý Văn Sâm - Phó Trưởng phòng: Phụ trách Chương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện uỷ, UBND huyện, Trưởng phòng phân công. Dự các cuộc họp có liên quan các ngành, các xã, thị trấn (nếu được mời). Ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác phụ trách và văn bản khác khi Trưởng phòng uỷ quyền. Phụ trách an ninh, bảo vệ nội bộ và Đoàn thể của phòng.
2.4. Đồng chí Lý Văn Hưng - Phó Trưởng phòng: Phụ trách lĩnh vực Thủy lợi; Nước sinh hoạt nông thôn và môi trường nông thôn; phòng chống thiên tai - TKCN; xây dựng cơ bản; Sắp xếp dân cư, định canh, định cư, di cư tự phát; Thẩm định dự án lĩnh vực nông nghiệp. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác phụ trách và văn bản khác khi Trưởng phòng uỷ quyền. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện uỷ, UBND huyện triệu tập, Trưởng phòng phân công, dự các cuộc họp có liên quan các ngành, các xã, thị trấn (nếu được mời).
2.5. Đồng chí Lò Phương Thảo - Công chức: Tham mưu tổng hợp, báo cáo, theo dõi thực hiện kế hoạch nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công tác đào tạo nghề; Thẩm định lĩnh vực nông nghiệp. Chuẩn bị các nội dung cuộc họp, hội nghị của phòng.  Tham mưu Công tác cải cách hành chính, QCDC, Dân vận chính quyền, công tác Văn thư, lưu trữ (Quản lý, tiếp nhận và phát hành văn bản, tiếp nhận văn bản đi, đến, lưu trữ văn bản; Quản lý con dấu theo đúng quy định của pháp luật). Quản lý quỹ tiền mặt, chi trả kinh phí, đúng quy định. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phân công.
2. 6. Đồng chí Vàng Thị Bình - Công chức: Theo dõi, tổng hợp báo cáo sơ, tổng kết, đột xuất chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, HTX nông nghiệp; ngành nghề, làng nghề nông thôn. Chuyên trách văn phòng điều phối nông thôn mới. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phân công.
2.7. Đồng chí: Lý Thị Hạnh - Kế toán: Tham mưu cho chủ tài khoản, đảm bảo kinh phí phục vụ hoạt động của phòng; quản lý và sử dụng có hiệu quả toàn bộ tài sản của cơ quan, thực hiện theo đúng hướng dẫn của ngành Bộ Tài chính. Tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức trong cơ quan; quản lý công sản cơ quan. Tham mưu thanh quyết toán các nguồn vốn theo quy định. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phân công.
Trong phạm vi nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công, công chức có nhiệm vụ:
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tiếp nhận, quản lý và theo dõi, lưu trữ toàn bộ hồ sơ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; giám sát các chương trình và thiết lập hồ sơ thuộc thẩm quyền của phòng; báo cáo xử lý trong quá trình thực hiện.
- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị hợp đồng thực hiện việc triển khai các chương trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo qui định của Nhà nước.
- Phát hiện những vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, xác định rõ nguyên nhân báo cáo, xử lý.
- Tuân thủ các qui trình, quy phạm và trình tự quy định hiện hành; thực hiện qui trình phối hợp trong cơ quan, quy chế dân chủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Khi Trưởng phòng đi công tác, Trưởng phòng ủy quyền cho một phó phòng điều hành hoạt động của cơ quan. Người được ủy quyền thực hiện việc điều hành hoạt động của cơ quan theo qui chế làm việc của Phòng.
3. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
2.1. Chức năng
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Tè là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Mường Tè có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.
2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn
- Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, phát triển nông thôn, phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm để Uỷ ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
- Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật.
- Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; công tác phòng, chống thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.
- Phối hợp tổ chức bảo vệ các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thuỷ sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn.
- Tổ chức hoạt động thống kê phục vụ yêu cầu quản lý theo quy định; thống kê diễn biến đất nông nghiệp, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, diễn biến tài nguyên rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.
- Quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông, lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện.
- Quản lý về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện theo quy định.
- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.
- Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của Phòng cho công chức cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn đối với các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.
- Thực hiện nhiệm vụ thường trực về công tác phòng chống lụt, bão, thiên tai; kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
 

Bản đồ hành chính
http://muongte.techminhphuc.com/uploads/banners/bandolaichau.png
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 03/2024
UBND huyện Mường Tè đã giải quyết
100%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 188
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 65
Đã tiếp nhận: 52
Đã giải quyết: 50
Quá hạn: 0 - 0%
Trước & đúng hạn: 50 - 100%
(tự động cập nhật vào lúc
00:02:06, 04/03/2024)
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay2,004
  • Tháng hiện tại14,801
  • Tổng lượt truy cập9,615,319
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down