Trang thông tin điện tử
Huyện Mường Tè

Lực lượng vũ trang huyện Mường Tè thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương

Thứ sáu - 26/06/2015 21:58 604 0

Trong những năm qua, lực lượng vũ trang huyện Mường Tè luôn thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra

 

 

 

Mường Tè là huyện vùng sâu vùng xa nằm ở điểm cực Tây của Tổ quốc, có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh (QP&AN) trong thế trận khu vực phòng thủ (KVPT) phía tây bắc của tỉnh. Kinh tế xã hội còn rất khó khăn, QP&AN tuy đã được củng cố, tăng cường nhưng vẫn còn nhiều mặt chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay; nhận thức được điều đó, những năm qua lực lượng vũ trang (LLVT)  huyện luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng (QS,QP) để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện.

            Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết và thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Nghị quyết 28- NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 152/2008/NĐ- CP của Chính phủ về xây dựng KVPT, Ban thường vụ Huyện ủy ra Chỉ thị số 10- CT/HU ngày 02 tháng 01 năm 2014 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng với nhiệm vụ QS,QP địa phương năm 2014 trong đó xác định" Xây dựng LLVT huyện thực sự  vững mạnh về chính trị, tinh thông về quân sự, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ an toàn địa bàn; chủ động phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh trật tự; tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, góp phần xây dựng và phát triển huyện vững mạnh". Thực hiện chủ trương đó Đảng ủy Quân sự huyện tập trung trước hết vào việc xây dựng cơ quan quân sự (CQQS) vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong quá trình thực hiện, Đảnh ủy- Ban Chỉ huy quân sự huyện (CHQS) đã gắn xây dựng cơ quan. Đơn vị vững mạnh toàn điện với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên. Đảng ủy- Ban CHQS huyện thường xuyên tham mưu cho Thường trực huyện ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) kiện toàn CQQS các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu tổ chức biên chế. Đi đôi với đó, các cấp luôn coi trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ trù trì. Đến nay 100% cán bộ quân sự xã, thị trấn đã qua đào tạo các trường trong quân đội có trình độ từ trung cấp trở lên. Đảng ủy- Ban CHQS huyện yêu cầu đội ngũ cán bộ phải thường xuyên quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về công tác QS,QP địa phương, nắm vững các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên và yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương; luôn sâu sát địa bàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, năng lực phát hiện dự báo những vấn đề mới; có phương pháp, tác phong công tác tốt. Hàng năm Ban CHQS huyện đã tham mưu cho (UBND) huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự; gắn công tác tuyên truyền với công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên và đào tạo cán bộ quân sự. Cùng với đó Đảng ủy Quân sự huyện hàng năm đều ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QS,QP địa phương, Kế hoạch xây dựng thế trận quân sự KVPT huyện, Kế hoạch đảm bảo nhu cầu quốc phòng những năm đầu chiến tranh…, rà soát, bổ sung các kế hoạch tác chiến và nâng cao hiệu lực công tác quản lý  nhà nước về quốc phòng.

          Mường Tè là huyện vùng cao biên giới dân số toàn huyện 39,92 nghìn người  sống chủ yếu du canh, du cư, đời sống nhân dân các dân tộc huyện gặp rất nhiều khó khăn; nhiều vấn đề kinh tế- xã hội cần được giải quyết. Trong khi đó, các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng các vấn đề về "dân tộc", "tôn giáo"  để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, gây rối hòng chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, chia rẽ mối quan hệ cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân… Vì vậy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục QP&AN cho các đối tượng được Đảng ủy- Ban CHQS huyện xác định là biện pháp quan trọng hàng đầu để tạo sự thông nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn dân đối với công tác QS,QP địa phương. Hàng năm Ban CHQS huyện tham mưu cho UBND huyện thường xuyên kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục QP&AN; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trường quân sự tỉnh và Ban Tổ chức huyện ủy, các ban, ngành rà soát, phân loại đối tượng; xây dựng kế hoạch đề nghị cấp trên cho đi bồi dưỡng kiến thức QP&AN đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN theo quy định cho các đối tượng. Năm 2014 cùng với việc cử 7 đồng chí cán bộ đi dự các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN do cấp trên tổ chức; Ban CHQS huyện phối hợp với Trường quân sự tỉnh, Trung tâm Chính trị huyện mở 4 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 156 cán bộ, đảng viên, công chức (đối tượng 3- 4), giáo dục QS&AN cho 1.303 học sinh khối trung học phổ thông và dân tộc nội trú xã Ka Lăng. Cùng với đó Ban CHQS huyện đã phối hợp với các ban ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết công tác giáo dục QP&AN ở cơ sở theo quy định. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ QP&AN, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa phương, cơ sở.

          Cùng với việc phát huy vai trò trong công tác giáo dục QP&AN, LLVT huyện còn đẩy mạnh công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo và tham gia thực hiện phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Từ nhận thức làm tốt công tác dân vận vừa là cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vừa là điều kiện để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã ra Nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch công tác; đồng thời, phối  hợp chặt chẽ với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể địa phương thực hiện kế hoạch công tác dân vận trên từng địa bàn. Bằng nhiều hình thức khác nhau như tham gia giúp nhân dân tái định cư thủy điện Lai Châu, LLVT huyện tập trung tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương… cho nhân dân góp phần quan trọng vào việc củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở. Cùng với đó, LLVT huyện còn tích cực tham gia thực hiện các dự án, chương trình phát triển kinh tế- xã hội gắn với xây dựng tiềm lực, thế trận QP&AN, nhất là các địa bàn trọng điểm; xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng xã, thị trấn, khu phố, làng, bản vững mạnh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để xây dựng "thế trận lòng dân", khơi dậy, quy tụ và phát huy nhân tố chính trị- tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân, thành tố cơ bản để xây dựng KVPT vững chắc.

           Ban CHQS huyện tham mưu cho UBND huyện tập trung xây dựng, quản lý lực lượng DQTV theo kế hoạch, đảm bảo số lượng, chất lượng, có cơ cấu, thành phần phù hợp với đặc điểm địa bàn; trong đó, coi trọng xây dựng lực lượng dân quân cơ động ở Thị trấn Mường Tè, Bum Nưa, Bum Tở và các địa bàn trọng điểm về QP&AN. Các địa phương làm tốt công tác tuyển chọn, kết nạp, chuyển ra đối với lực lượng DQTV theo đúng Luật DQTV. Đến nay tỷ lệ DQTV trên toàn huyện đạt 2,36% dân số, trong đó đảng viên đạt 14,11%, đoàn viên đạt  85,89%, nữ đạt 6,4%, nam đạt 93,6%, đặc biệt mỗi xã, thị trấn có 1 trung đội cơ động, toàn huyện có 15 trung đội. Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) theo hướng "gần, gọn địa bàn"; có tỷ lệ đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự, thực hiện chặt chẽ các khâu, từ tạo nguồn, đăng ký, sắp xếp, quản lý đến bảo đảm chế độ, chính sách. Đến nay Ban CHQS huyện đã sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị đạt 92,9%, đảng viên đạt 24,8%, đoàn viên đạt 75,2%.

          Hàng năm, căn cứ vào mệnh lệnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cấp trên, Ban CHQS huyện thống nhất nội dung, kế hoạch huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị cho các đối tượng; chỉ đạo các đơn vị cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, nhất là tập trung huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị thao trường, mô hình học cụ. Trước khi bước vào giai đoạn huấn luyện Ban CHQS huyện chọn một đơn vị dân quân tổ chức huấn luyện điểm, sau khi tổ chức huấn luyện điểm song; tổ chức rút kinh nghiệm sau đó chỉ đạo các đơn vị dân quân, tự vệ  đồng loạt tổ chức huấn luyện trong năm. Trong huấn luyện, các đơn vị luôn coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; với yêu cầu "nhanh, mạnh, chính xác" sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn miền núi và thực tế chiến đấu, lý thuyết gắn với thực hành, lấy thực hành làm chính; gắn huấn luyện với luyện tập, diễn tập và sử trí các tình huống về chiến đấu - trị an, phòng, chống thiên tai; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Năm 2014, Ban CHQS huyện tham mưu cho UBND và trực tiếp chỉ đạo xã Pa Vệ Sủ tổ chức diễn tập chiến đấu -trị an, xã Vàng San tổ chức diễn tập Phòng chống cháy rừng bảo vệ rừng, xã Nậm Khao tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu hộ, diễn tập Cụm tác chiến Biên phòng Pa Vệ Sủ các cuộc diễn tập đều đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả. Ngoài ra Ban CHQS các xã nhất là các xã biên giới còn phối hợp trao đổi thông tin với lực lượng Biên phòng cùng tiến hành tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới, nâng cao chất lượng nắm, dự báo tình hình, kịp thời làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, sử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề, vụ việc phức tạp về QP&AN từ cơ sở. LLVT huyện thực hiện tốt Quy chế phối hợp với lực lượng Công an theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm duy trì an ninh chính trị, tật tự an toàn xã hội trên địa bàn; ngăn ngừa mọi hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc địa bàn và các tuyến biên giới.

          Những kết quả và kinh nghiệm trên là cơ sở vững chắc để LLVT huyện Mường Tè tiếp tục phát huy trong tổ chức, xây dựng lực lượng, nhằm hoàn thành tốt vai trò nòng cốt trong công tác QS,QP địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương Mường Tè là phiên dậu của Tổ quốc. LLVT huyện Mường Tè quyết tâm phát huy truyền thống "Trung thành - Tự lực - Đoàn kết - Anh dũng - Chiến thắng" xứng đáng là đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất và đội quân công tác thật trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và của nhân dân./.

 

Tác giả: Phùng Ngọc Yến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 07/2024
UBND huyện Mường Tè đã giải quyết
100%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 186
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 67
Đã tiếp nhận: 191
Đã giải quyết: 159
Quá hạn: 0 - 0%
Trước & đúng hạn: 159 - 100%
(tự động cập nhật vào lúc
21:52:17, 20/07/2024)
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay4,639
  • Tháng hiện tại103,624
  • Tổng lượt truy cập10,190,704
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down