Trang thông tin điện tử
Huyện Mường Tè

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW

Thứ ba - 22/08/2023 09:48 139 0
Sáng 22/8, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Mường Tè dự hội nghị có đồng chí Lý Anh Hừ - TUV – Bí thư huyện ủy, đồng chí Trần Đức Hiển – Phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Đao Văn Khánh – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Vàng Văn Thắng – Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban nghành đoàn thể huyện.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Mường Tè
Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW, Tỉnh uỷ, các cấp uỷ đảng đã ban hành nhiều chủ trương và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được đẩy mạnh, tạo chuyển biến trong nhận thức, qua đó nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí được đẩy mạnh. Công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền nền nếp hơn. Tỉnh uỷ lãnh, chỉ đạo xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, tổ chức hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết cho trên 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh. Kết quả: 100% các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết và lãnh đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc. UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp chính quyền, các cơ quan Nhà nước triển khai thực hiện 64.147 hội nghị quán triệt, triển khai, tuyên truyền các văn bản, chế độ chính sách liên quan đến người dân với 4.577.293 lượt người tham gia. Sau hội nghị cán bộ chủ chốt, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Để cụ thể hoá quan điểm của Đảng trong Nghị quyết số 25-NQ/TW, Tỉnh uỷ đã ban hành Chương trình số 60-CTr/TU, ngày 15/8/2013 về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Giao Ban Dân vận Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch cụ thể hoá thực hiện nghị quyết, hướng dẫn Ban Dân vận các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc triển khai thực hiện nghị quyết.
Công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng theo hướng ngắn gọn, sát thực tiễn và phù hợp với đối tượng. Các cấp uỷ đảng lãnh đạo tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với hệ thống chính trị. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để vận động nhân dân noi theo. Gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc ở địa phương, cơ sở. Tuy nhiên, còn tồn tại một số hạn chế: công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận tại một số đơn vị chưa thường xuyên; cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chung chung, thiếu cụ thể, chưa phù hợp với tình hình thực tế… Thời gian tới, Tỉnh uỷ đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp như: các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cấp chính quyền, các cơ quan Nhà nước gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Đồng chí Lý Anh Hừ - TUV – Bí thư huyện ủy tham luận tại hội nghị
Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào một số nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường, đổi mới công tác dân vận của chính quyền, các cơ quan Nhà nước, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh; công tác đối thoại với nhân dân của lãnh đạo huyện Mường Tè, lãnh, chỉ đạo công tác dân vận trong đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Tam Đường; công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh; lãnh, chỉ đạo công tác xây dựng mô hình, nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo" trên địa bàn huyện Than Uyên... Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả các cấp, các ngành, địa phương đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh: Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, công tác dân vận của Đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực; đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác dân vận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW. Lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực, chất lượng hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đồng thời, đề nghị chính quyền các cấp, cơ quan Nhà nước tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; tập trung chỉ đạo, tổ chức phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính. Chú trọng giáo dục đạo đức, kỷ luật công vụ, xây dựng và thực hiện phong cách "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". Cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, định hướng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, chú trọng hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh, nhất là ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều hơn nữa các mô hình "Dân vận khéo"...Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lý Anh Hừ - TUV – Bí thư huyện ủy đã trao bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.


 

Tác giả: Vi Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 06/2024
UBND huyện Mường Tè đã giải quyết
100%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 191
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 156
Đã giải quyết: 141
Quá hạn: 0 - 0%
Trước & đúng hạn: 141 - 100%
(tự động cập nhật vào lúc
16:43:59, 17/06/2024)
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay5,205
  • Tháng hiện tại81,160
  • Tổng lượt truy cập10,031,753
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down